PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24 lipca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz.9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80  z dnia 24 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.18.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 2 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

 

Wnioski  wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 24 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 11 sierpnia 2020 r znak PZD-ZP.261.18.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 11 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.18.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 20 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80 udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 28 sierpnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 sierpnia 2020 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania