Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.nowej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn:Rozbudowa drogi powiatowej Rabka Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu na potoku Poniczanka | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.nowej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn:Rozbudowa drogi powiatowej Rabka Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu na potoku Poniczanka

data wystawienia: 19.06.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 18.06.2019r. została wydana decyzja znak: BA.6740.4.2.2017.BB dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Wicestarostę oraz Urzędującego Członka Zarządu, którą Starosta Nowotarski:

  • uchylił dotychczasową ostateczną decyzję własną Nr Z-6/17 z dnia 12.04.2017r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K  Rabka Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu  i  budową  mostu na potoku Poniczanka,  w ciągu drogi powiatowej nr 1667K  Rabka Zdrój – Ponice w miejscowości Ponice od km 3+107,35 do km 3+225,63;
  • wydał nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy, udzielając zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Ponice – Gmina Rabka Zdrój; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój [121112_5], obręb Ponice [nr 0002];

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

3328/4 (3328), 3318/7 (3318/4), 3319/4 (3319), 3427/3 (3427), 309/2 (309), 329/1 (329), 324/1 (324), 118/4 (118/2), 3219/2 (3219), 444/1 (444);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej:

3319/3 (3319), 3324, 3427/4 (3427), 3157/1, 118/3 (118/2), 309/1 (309), 3219/3 (3219);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej, położone poza pasem drogowym)

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

3157/1,

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K  Rabka Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Poniczanka, w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w miejscowości Ponice , z zachowaniem następujących warunków: zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.):

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).