Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Nowa Biała – w km 0+693,00 ÷ km 1+430,47 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Nowa Biała – w km 0+693,00 ÷ km 1+430,47

data wystawienia: 27.09.2017
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 26.09.2017 r. została wydana decyzja dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14,   34-400 Nowy Targ Pana Roberta Waniczek działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kowalczyka, nr Z-14/17, znak: BA.6740.4.13.2017.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska (budowa chodnika) w miejscowości Nowa Biała – w km 0+693,00 ÷ km 1+430,47”,

projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Nowa Biała, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

4476/2 (4476), 4483/2 (4483), 4485/2 (4485), 4490/2 (4490), 4493/2 (4493), 4500/2 (4500), 4503/2 (4503), 4516/2 (4516), 4520/3 (4520/2), 4520/5 (4520/1), 4528/1 (4528), 4529/1 (4529), 4531/4 (4531/2), 4532/1 (4532), 4533/1 (4533), 4534/2 (4534), 4536/2 (4536), 4537/1 (4537), 4538/1 (4538), 4539/2 (4539), 4540/2 (4540), 4541/1 (4541), 4555/8 (4555/1), 4555/10 (4555/2), 4555/12 (4555/5), 4556/3 (4556/1), 4556/5 (4556/2), 4557/4 (4557/1), 4557/6 (4557/2), 4557/8 (4557/3), 4558/5 (4558/3), 4565/3 (4565/1), 4565/5 (4565/2), 4566/1 (4566), 4573/2 (4573), 4574/1 (4574), 4575/1 (4575), 4576/4 (4576/1), 4576/6 (4576/2), 4586/4 (4586/2), 4587/1 (4587), 4588/3 (4588/1), 4588/5 (4588/2), 4589/4 (4589/1), 4589/6 (4589/2), 4590/3 (4590/1), 4590/5 (4590/2), 4596/1 (4596), 4597/1 (4597), 4601/4 (4601/1), 4602/1 (4602), 4603/1 (4603), 4604/2 (4604), 4607/2 (4607), 4608/1 (4608), 4609/1 (4609), 4610/2 (4610), 4619/2 (4619), 4620/1 (4620), 4621/1 (4621), 4622/4 (4622/1), 4623/4 (4623/1), 4624/1 (4624), 4625/1 (4625), 4626/2 (4626), 4630/1 (4630), 4631/4 (4631/1), 4634/4 (4634/2), 4635/1 (4635), 4636/1 (4636), 4637/2 (4637), 4640/4 (4640/1), 4641/1 (4641), 4642/1 (4642), 4643/4 (4643/1), 4646/2 (4646), 4647/1 (4647), 4648/1 (4648), 4649/2 (4649), 4654/1 (4654), 4659/1 (4659), 4660/1 (4660), 4665/1 (4665), 4666/1 (4666), 4671/1 (4671), 4672/1 (4672), 4673/4 (4673/2), 4678/1 (4678), 4686/1 (4686), 4687/1 (4687), 4689/1 (4689), 4690/6 (4690/4), 4695/7 (4695/2), 4695/9 (4695/5), 4696/3 (4696/1), 4696/5 (4696/2), 4697/1 (4697), 4698/4 (4698/1), 4703/4 (4703/2), 4704/1 (4704), 4705/1 (4705), 4706/4 (4706/2), 4711/2 (4711), 4712/1 (4712), 4713/1 (4713), 4714/2 (4714), 4719/2 (4719), 4720/1 (4720), 4721/1 (4721), 4722/2 (4722), 4727/2 (4727), 4728/1 (4728), 4735/2 (4735), 4736/1 (4736), 4737/1 (4737), 4738/1 (4738), 4739/4 (4739/1), 4743/4 (4743/1), 4745/1 (4745), 4749/2 (4749), 4753/2 (4753), 4759/2 (4759), 4765/2 (4765), 4768/2 (4768), 4771/4 (4771/2), 4774/4 (4774/2), 4777/2 (4777), 4780/2 (4780), 4783/2 (4783), 4791/2 (4791), 4795/2 (4795), 4798/2 (4798), 4799/1 (4799), 4801/2 (4801), 4805/2 (4805), 4808/2 (4808), 4811/2 (4811), 4812/6 (4812/4), 4817/2 (4817), 4818/5 (4818/3), 4819/3 (4819/1), 4819/5 (4819/2), 4824/5 (4824/1), 4824/7 (4824/3), 4824/9 (4824/4), 4825/1 (4825), 4826/4 (4826/2), 4829/4 (4829/2), 4830/1 (4830), 4831/1 (4831), 4832/6 (4832/2), 4832/8 (4832/4), 4836/2 (4836), 4839/2 (4839), 4842/2 (4842), 4845/2 (4845), 4848/2 (4848), 7197/4 (7197/2) – jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0014 Nowa Biała,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

działka przeznaczona pod inwestycję w całości:

4591/7, 4591/12, 4595/5, 4598/5, 4679/5, 4685/3, 4688/3 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0014 Nowa Biała.

         Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycją stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi terenu planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości podlegających podziałowi  z przeznaczeniem pod przedmiotową inwestycję drogową są zobowiązani do wydania ww. nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji w terminie 121 dni od daty, kiedy niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 61, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a. Kpa, który stanowi, że „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji.