Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa - Tylmanowa – budowa chodników w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 – 12+250,35" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa - Tylmanowa – budowa chodników w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 – 12+250,35"

data wystawienia: 15.11.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 31.10.2017r. została wydana decyzja nr Z-15/17, znak: BA.6740.4.15.2017.BB dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, reprezentowany przez pełnomocnika: Panią Justynę Polaczek, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec,, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej  klasy Z nr 1637K Harklowa - Tylmanowa – budowa chodników w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 – 12+250,35.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Ochotnica Górna – Gmina Ochotnica Dolna; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb ewidencyjny 0002 Ochotnica Górna:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

13073/1, 16374, 16360, 12814/1, 13048/32, 13048/30, 13048/28, 13067/3, 16370, 13066/5, 13066/3, 12802/6, 12802/4, 12800/1, 16365, 12820/2, 12829/12, 12829/10,

w tym będące własnością Inwestora:

13078/1, 13076/14, 13076/12, 13076/10, 13076/8, 13075/3, 13072/4, 13072/3, 13050/1, 16723, 16378, 13070/1, 13071/5, 13071/3, 13069/1, 13068/1, 12941/3, 12933/18, 12933/16, 12805/1, 12803/1, 12810/6, 12813, 12812/3, 12822/15, 12822/13, 12822/11, 12821, 12829/14, 12830/1, 12831/5, 12831/3, 16138/4, 16356, 16115/5;

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

13079/4 (13079/1), 13073/3 (13073/2), 16375/1 (16375), 13072/6 (13072/5), 12797/7 (12797/2), 12797/5 (12797/1), 16139/8 (16139/1), 12817/3 (12817/1), 16115/8 (16115/7), 16335/2 (16335), 13048/50 (13048/44), 13048/48 (13048/31), 13048/46 (13048/29), 13071/10 (13071/6), 13071/8 (13071/4), 13069/4 (13069/2), 12957/6 (12957/2), 12957/7 (12957/2), 12957/4 (12957/1), 16368/2 (16368), 16142/4 (16142/1), 12952/6 (12952/3), 12941/10 (12941/7), 16139/10 (16139/2), 12933/34 (12933/17), 12803/7 (12803/3), 12802/11 (12802/2), 12803/5 (12803/2), 12802/13 (12802/5), 12800/4 (12800/2), 12808/32 (12808/5), 12808/34 (12808/29), 16364/2 (16364), 12822/18 (12822/9),

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy sieci kanalizacji deszczowej:

13071/9 (13071/6), 13071/7 (13071/4);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy urządzeń wodnych:

13076/19, 13079/2, 13078/2, 12798, 12819/1;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

16227/40, 16227/12.

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej  klasy Z nr 1637K Harklowa - Tylmanowa – budowa chodników w miejscowości Ochotnica Górna w km 11+195,80 – 12+250,35.

Decyzją nr Z-15/17 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).