Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Ponice | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Ponice

data wystawienia: 2.03.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Farona, adres do korespondencji: 33-390 Łącko 870

złożony w dniu 17.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1667K RABKA ZDRÓJ – PONICE
WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWĄ MOSTU NA POTOKU PONICZANKA,W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1667K RABKA ZDRÓJ – PONICE
W MIEJSCOWOŚCI PONICE

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Ponice – Gmina Rabka Zdrój; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój [121112_5], obręb Ponice [nr 0002];

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

3328/4 (3328), 3318/4 (3318), 3319/4 (3319), 3427/3 (3427), 309/2 (309), 329/1 (329), 324/1 (324), 118/4 (118/2), 3219/2 (3219), 444/1 (444);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej:

3319/3 (3319), 3324, 3427/4 (3427), 3157/1, 118/3 (118/2), 309/1 (309), 3219/3 (3219);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej, położone poza pasem drogowym)

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

3157/1.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).