Ogłoszenie o naborze do pracy w Nowym Targu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze do pracy w Nowym Targu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju

termin składania dokumentów: 31.07.2019
status: rozpatrywane

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju, przyjmie do pracy na stanowisko:

PSYCHOLOG

- w niepełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio do potrzeb pracodawcy

Miejsce wykonywania pracy:

PŚDS „Promyk” w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22.

I. Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
4. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra psychologii.
5. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2.Doświadczenie w poradnictwie i pracy w szczególności z osobami przewlekle chorymi psychicznie, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, specjalistyczne studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu psychoterapii pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.
3.Doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4.Umiejętność efektywnego planowania i realizacji czynności psychologicznych, przeprowadzania diagnozy psychologicznej (wywiad, obserwacja, testy psychologiczne), w tym planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników Domu.
5.Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
6.Umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
7.Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
8.Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
9.Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków, prowadzeniu dokumentacji z nimi związanej.
10. Wysoka kultura osobista, dyskrecja.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Diagnoza możliwości, deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć, w tym bieżąca diagnoza stanu psychicznego podopiecznych ŚDS, przeprowadzanie badań psychologicznych, testów, opracowywanie opinii psychologicznych.
2.Planowanie, realizacja i systematyczna weryfikacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.
3.Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów pracy terapeutycznej dla każdego typu domu w ramach realizowanych zadań i zajęć.
4.Prowadzenie poradnictwa, indywidualnej terapii psychologicznej wobec uczestników zajęć.
5.Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukacji, grup wparcia.
6.Koordynowanie pracą zespołu wspierająco-aktywizującego, w tym ukierunkowywanie procesu terapeutycznego, udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.
7.Realizacja współpracy i pomocy terapeutycznej wobec opiekunów i rodzin uczestników zajęć, w tym realizacja zadań grupy wsparcia, punktu wsparcia i pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin.

8.Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, specjalistycznymi poradniami, w tym poradniami zdrowia psychicznego, szpitalnymi oddziałami stacjonarnymi, dziennymi celem realizacji procesu rehabilitacji.
9.Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
10.Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, w tym inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów profilaktycznych, edukacyjnych, ukierunkowanych na rzecz podnoszenia jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin, podnoszenia świadomości społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
11.Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji zgodnie z przepisami prawa.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”) należy składać w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22, w godz. od 8.30 do 15.30 w terminie do 31.07.2019 r.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018.1260 z późn. zm.)”.
 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „PROMYK”
Informację wytworzył
Agata Bryniarska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
Data wytworzenia
12.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
9.08.2019