Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

3 września 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 29 sierpnia br. odbyła się XI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Nowotarskiego. Została ona zwołana w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotarski dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 106 709,00 złotych na organizację przejazdów na trasach: Tylmanowa (Kłodne) – Ochotnica Dolna – Nowy Targ, Ochotnica Górna Ustrzyk – Tylmanowa – Nowy Sącz, Ochotnica Górna Ustrzyk – Mszana Dolna – Kraków.

Powiat Nowotarski wnioskował o to dofinansowanie na prośbę Gminy Ochotnica Dolna, ponieważ funkcjonowanie komunikacji na wymienionych liniach jest kluczowe dla mieszkańców tej gminy, szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy i szkół. Dla przewoźników komercyjnych są to linie deficytowe, zatem ich utrzymanie jest możliwe wyłącznie przy wsparciu ze środków publicznych. Tymczasem gmina sama nie mogła wystąpić w roli wnioskodawcy.

Obecny na sesji Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, w imieniu własnym oraz mieszkańców, podziękował staroście Krzysztofowi Faberowi za szybkie i skuteczne działanie, które umożliwiło pozyskanie środków z Funduszu. Podziękował również wszystkim radnym za przybycie na posiedzenie. Wykorzystanie przyznanego dofinansowania jest bowiem możliwe dopiero po podjęciu stosownych uchwał przez radę powiatu. W sprawie organizacji dwóch linii, które wykraczają poza granice powiatu muszą zostać zawarte porozumienia ze wszystkimi samorządami, przez teren których przebiegają te linie.

Rada wyraziła więc zgodę na podpisanie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz porozumienia w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w celu uruchomienia linii Ochotnica Górna Ustrzyk – Tylmanowa – Nowy Sącz. Podobną uchwałę rada podjęła również w kwestii połączenia Ochotnica Górna Ustrzyk – Mszana Dolna – Kraków, wyrażając zgodę na podpisanie stosownych porozumień z Powiatem Limanowskim, Powiatem Myślenickim, Powiatem Krakowskim oraz Miastem Kraków.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk zadeklarował, iż ze względu przebieg linii, które przede wszystkim będą służyły mieszkańcom jego gminy, środki wymagane na pokrycie wkładu własnego do realizacji tego przedsięwzięcia, tj. kwota 75 tys. złotych, zostaną w całości pokryte przez Gminę Ochotnica Dolna. W związku z powyższym rada podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu dotacji przez Gminę Ochotnica Dolna na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.