Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 22 22 353 133,26 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 364 532,66 zł.

Projekt nr MRPO.04.01.03-12-008/08

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1: Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat C: Drogi powiatowe

CEL PROJEKTU:
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do stref turystycznych powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy przejezdności dróg powiatowych jako element tworzenia sprawnego i spójnego drogowego systemu transportowego decydującego
  o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, a także poprawa dostępności sieci dróg powiatowych do podstawowego układu drogowego powiatu nowotarskiego (drogi wojewódzkie i krajowe) poprzez przebudowę i modernizację dróg powiatowych zwiększających przepustowość sieci.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
 • przebudowa około 40 km następujących dróg powiatowych:

 1. K1637 Harklowa-Tylmanowa,

 2. K1642 Groń-Trybsz-Niedzica,

 3. K1646 Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko,

 4. K1651 Czarny Dunajec-Poronin,

 5. K1676 Lipnica Wielka-Przywarówka,

 6. K1662 Raba Wyżna-Klikuszowa,

 7. K1665 Skawa-Raba Wyżna,

 8. K1668 Rabka-Skawa-Naprawa;

 • zakres wykonywanych na robót to przede wszystkim: ułożenie nakładki z betonu asfaltowego, renowacja rowów odwadniających i poboczy jezdni, remont istniejących przepustów, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego
  i pionowego drogi.

OKRES REALIZACJI:
 • 13.08.2008 r. - 12.08.2010 r.

STAN REALIZACJI:

 • 02.12.2008 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 1096/08 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 12.11.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 01.03.2010 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach 22-24.09.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.