Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez przebudowę obiektów mostowych. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez przebudowę obiektów mostowych.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 3 790 443,64 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 995 155,12 zł.

Projekt nr MRPO.04.01.03-12-505/09

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1: Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat C: Drogi powiatowe

CEL PROJEKTU:
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do stref turystycznych powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy przejezdności dróg powiatowych jako element tworzenia sprawnego i spójnego drogowego systemu transportowego decydującego
  o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • przebudowa czterech mostów zlokalizowanych wzdłuż odcinków dróg powiatowych. Realizowane będą następujące działania:

 1. Przebudowa mostu na rzece Skawie w km 5+582 w ciągu drogi powiatowej nr K1668 Rabka–Skawa-Naprawa;

 2. Przebudowa mostu na rzece Skawie w km 7+670 drogi powiatowej nr K1668 Rabka–Skawa–Naprawa;

 3. Przebudowa mostu na potoku „Czarnogórska Rzeka” w miejscowości Trybsz w km 3+770 w ciągu drogi powiatowej nr K1642 Groń-Trybsz-Niedzica;

 4. Przebudowa dojazdu do mostu na potoku „Czarnogórska Rzeka”
  w miejscowości Trybsz w km 3+770 w ciągu drogi powiatowej nr K1642 Groń-Trybsz-Niedzica;

 5. Przebudowa mostu na potoku „Trybska Rzeka” w miejscowości Trybsz w km 5+050 w ciągu drogi powiatowej nr K1642 Groń-Trybsz-Niedzica;

 6. Przebudowa dojazdu do mostu na potoku „Trybska Rzeka” w miejscowości Trybsz w km 5+050 w ciągu drogi powiatowej nr K1642 Groń-Trybsz-Niedzica.


OKRES REALIZACJI:

 • 21.12.2009 r. - 30.09.2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 08.03.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 277/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 10.05.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 02.12.2010 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 04.04.2011 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

 • projekt został skontrolowany przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich: w dniach 06-09.03.2012 r. - kontrola z zakresu zamówień publicznych, 15-16.03.2012 r. - kontrola z zakresu merytorycznego i finansowego