Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D. | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D.

2 stycznia 2012
Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica
Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica (1) PO REMONCIE
Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica (2) PO REMONCIE
Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica (3) PO REMONCIE
Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica (5) PO REMONCIE

Wartość całkowita inwestycji: 14 694 430,85 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 449 997,99 zł.


Projekt nr MRPO.04.01.01-12-054/08

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

Działanie 4.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym


CEL PROJEKTU:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej
  i uzdrowisk powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy warunków przejezdności droga powiatową nr K1639 jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu


ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • przebudowa istniejącego mostu oraz wzniesienie nowego;

 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,5m, prowadzącej od rynku w Krościenku poprzez istniejący przebudowany most, do ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż bulwarów Dunajca.


OKRES REALIZACJI:

  • 24.07.2009 r. – 22.07.2011 r.


STAN REALIZACJI:

  • 02.12.2008 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 1094/08 Zarządu Województwa Małopolskiego);

  • 05.06.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

  • 17.12.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 01.03.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 23.03.2011 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 10.06.2011 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • w dniach 03-04.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.