Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych

16 września 2015
Zdjęcie 1

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 449 226,00 zł

Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 314 458,00 zł

CEL ZADANIA:

 • zapewnienie trwałości lasów
 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi
 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
 • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL);
 • przeprowadzenie przetargu;
 • wykonanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin: Czarny Dunajec, Szaflary, Gmina Nowy Targ, Miasto Nowy Targ;
 • nadzór Starostwa nad wykonaniem UPUL;
 • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie;
 • zarządzanie projektem i jego rozliczenie.

OKRES REALIZACJI:

 • 09.02.2015 r. – 25.11.2015 r.

STAN REALIZACJI:

 • 16.06.2015 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego,
 • 17.11.2015 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji.