Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych.

3 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 4 636 961,55 euro:
 • Partner Wiodący – Powiat Nowotarski – 1 500 000 euro;

 • Partner Projektu - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – 3 955 248,88 euro.
  Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 636 961,55 euro:
 • Partner Wiodący – Powiat Nowotarski – 1 275 000 euro;

 • Partner Projektu - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – 3 361 961,55 euro.

Oś Priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej.
Temat Osi Priorytetowej: 1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa.

CEL PROJEKTU:
 • przestrzenna integracja i poprawa atrakcyjności transgranicznego regionu Pienin dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Po stronie polskiej:

Modernizacja odcinków 2 dróg powiatowych prowadzących od kładki pieszo-rowerowej na Dunajcu w miejscowości Sromowce Niżne do drogi Dębno-Niedzica-granica państwa:

 • droga nr K1638 Krośnica - Sromowce Niżne na odcinku Wygon-Sromowce N. o długości 6,5 km – wykonanie nowej nawierzchni jezdni, modernizacja urządzeń technicznych i elementów drogi (rowy, odwodnienia, przepusty, kanalizacja, pobocza i zatoki postojowe); umocnienie i zabezpieczenie skarp; modernizacja skrzyżowania z drogami gminnymi wraz z wykonaniem wysp kanalizujących ruch; wykonanie bariery i barieroporęczy; modernizacja oznakowania poziomego i pionowego;

 • droga nr K1679 Wygon – Niedzica – modernizacja oznakowania poziomego i pionowego na długości 1,8 km drogi powiatowej.

Po stronie słowackiej:

Modernizacja 4 odcinków dróg II i III kategorii, o łącznej długości 25,550 km:
 • etap 1 – wykonane zostanie frezowanie warstwy ścieralnej na głębokość 60 mm na odcinku Kamienka - Veľký Lipník (11,300 km);

 • etap 2 – wykonanie modernizacji warstwy ścieralnej grubości 50-70 mm na odcinku Sp. Bela - Sp. Hanušovce (6,660 km);

 • etap 3 – naprawa dziur w nawierzchni przy zastosowaniu masy asfaltowej ze żwiru pokrytego asfaltem na odcinku Červený Kláštor - Lechnica (0,350 km);

 • etap 4 – wykonanie nowej warstwy ścieralnej o grubości 80 mm, budowa przepustu drogowego, wykonanie poziomych oznaczeń drogowych i ustawienie kierunkowskazów na odcinku Toporec – Haligovce.

OKRES REALIZACJI:

 • styczeń 2011 r. – czerwiec 2012 r.

STAN REALIZACJI:

 • 31.03.2010 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 – Centrum Projektów Europejskich przez Partnera Wiodącego – Powiat Nowotarski.

 • Projekt wybrany do dofinansowania przez Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

 • 09.02.2011 r. podpisanie Umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Nowotarski a Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

 • 27.05.2011 r. podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu.

 • 13.10.2011 r. podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji infrastruktury drogowej- firmą Mostostal Warszawa.

 • 20.10.2011 r. przekazanie placu budowy firmie Mostostal Warszawa, która wygrała przetarg na przebudowę dróg powiatowych w Sromowcach Wyżnych i Niżnych. Po przekazaniu placu w hotelu "Nad Przełomem" odbyła się pierwsza konferencja inaugurująca projekt "Przebudowa połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych".

 • 18.12.2012 r. na nowo powstałym w Sromowcach Niżnych rondzie odbyła się uroczystość zakończenia projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych", realizowanego w 2012 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.

  Uroczystość zgromadziła gości z Polski i Słowacji. Stronę polską reprezentowali m.in. posłanka Anna Paluch, Marszałek Województwa małopolskiego Marek Sowa, starosta nowotarski Krzysztof Faber wraz z członkami zarządu, wójt gminy Czorsztyn Tadeusz Wach oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Robert Waniczek - wraz zaproszonymi gośćmi. Ze strony słowackiej obecni byli: wicemarszałek Prešovského samosprávneho kraja Anton Denko, dyrektor tamtejszego zarządu dróg wojewódzkich Vladimir Kozak, słowaccy parlamentarzyści i członkowie ich delegacji.

  Przedstawiciele obu stron najpierw spotkali się na kładce na Dunajcu. Tu odbyło się oficjalne powitanie, po czym wszyscy udali się na polską stronę, na rondo w Sromowcach Niżnych, gdzie nastąpiły przemówienia.

  - Dzięki polsko-słowackiej współpracy, dzięki współpracy wielu osób, udało się nam zrealizować dwa bardzo ważne przedsięwzięcia, realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współpracy transgranicznej polsko-słowackiej. Przypomnę tylko, że w latach 2010-2011 wykonaliśmy bardzo duże przedsięwzięcie, jakim była modernizacja dróg Osturnia - Granica Państwa - Dębno. Teraz w ramach poprawy dostępności Pienińskich Parków Narodowych, następny projekt. Oba te projekty, jeżeli je zsumujemy, to przedsięwzięcie warte 10 milionów euro, tyle wyniosło łączne dofinansowanie. Do tego dodać należy zaangażowanie gmin, w jednym Łapsz Niżnych, w drugim gminy Czorsztyn - powiedział na uroczystości starosta Krzysztof Faber dziękując wszystkim zaangażowanym w te projekty, zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.

  - Trudno znaleźć lepsze miejsce niż to, żeby powiedzieć, że ludzie i mosty łączą ludzi - mówił Marszałek Małopolski Marek Sowa. - Trudno o lepszy prezent pod tą choinkę jak właśnie dobre skomunikowanie, komfortowe warunki do jazdy, spacerów, do wypadów na rowery, do aktywnego spędzania czasu. Bardzo się cieszę, że udało się ten projekt zamknąć, zresztą wspólnie z Krajem Preszowskim mamy dużą listę świetnych przykładów dobrej współpracy między regionami, powiatami, gminami, między mieszkańcami. To jest bardzo ważne, że to nie jest coś na niby, ale te granice między nami naprawdę zanikły i to jest wartość, dorobek ostatnich czasów.

  - To inwestycja, która poprawiła nie tylko tę stronę odnośnie bezpieczeństwa, bo powstały chodniki, oświetlenie, nawierzchnia asfaltowa, ale także poprawiła się strona wizualna naszej pięknej miejscowości Sromowce Niżne. Za to, jako wójt gminy Czorsztyn, pragnę serdecznie i gorąco podziękować marszałkom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta inwestycja została na naszym terenie zrealizowana - dodał wójt gminy Czorsztyn Tadeusz Wach.

  Po przemówieniach poświęcenia inwestycji dokonał proboszcz parafii w Sromowcach Niżnych ks. Marek Kądzielawa, a zaproszeni goście przecięli symboliczną wstęgę. Dalsza część uroczystości - zakończenia inwestycji po słowackiej stronie - miała miejsce w Czerwonym Klasztorze.

  W 2012 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 Powiat Nowotarski - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zrealizował jedną z największych inwestycji drogowych tego roku polegającą na modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych. Partnerami projektu są Powiat Nowotarski (Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu) oraz partner słowacki- Presovski Samosprawny Kraj (Sprava a Udrzba Cest).

  Zadanie obejmowało:
  - modernizację drogi powiatowej Krośnica - Sromowce Niżne, na odcinku od skrzyżowania na Wygonie do kładki w Sromowcach Niżnych ( 6,5 km), poprzez odcinkowe wykonanie chodnika, budowę miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowania w Sromowcach Niżnych na rondo, wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia i kanalizacji. Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania na wyżej wymienionej drodze.

  - modernizację drogi powiatowej Wygon - Niedzica polegającą na wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania drogi na 1,8-kilometrowym odcinku.

  Koszt zrealizowanego zadania po stronie polskiej to prawie 5,5 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Czorsztyn w wysokości 450 000 zł, pozostałą część sfinansował Powiat Nowotarski z czego 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013