Spotkanie Noworoczne | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie Noworoczne

11 stycznia 2013

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu odbyło się Spotkanie Noworoczne dla mieszkańców powiatu zaproszonych przez Starostę Nowotarskiego Pana Krzysztofa Fabera.

Po powitaniu zebranych gości Starosta wygłosił przemówienie zawierające podsumowanie dokonań samorządu w roku 2012. Wspomniano w nim nie tylko o zrealizowanych inwestycjach i projektach w tym: termomodernizacji placówek oświatowych, modernizacji infrastruktury drogowej, modernizacji infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, lecz także o nagrodach i wyróżnieniach, jakimi doceniono w minionym roku Powiat Nowotarski. W lipcu 2012 r. kapituła konkursu "Euro-Powiat 2011/2012” przyznała Powiatowi Nowotarskiemu certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań „Najlepszych Powiatów Unii Europejskiej", a Starostę Nowotarskiego uhonorowano tytułem najlepszego starosty województwa małopolskiego. W miesiącu grudniu Powiat Nowotarski otrzymał wyróżnienie w konkursie Małopolski Eurolider MRPO w kategorii „Edukacja i sport” za realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”.

W swoim wystąpieniu Starosta podziękował również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju regionu, w tym jednostkom powiatowym, instytucjom kultury, inspekcjom i służbom, placówkom oświatowym, radnym Powiatu Nowotarskiego oraz wszystkim pracownikom Starostwa.

Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak oraz członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Krzysztofa Fabera – Starosty, Macieja Jachymiaka – Wicestarosty, Bogusława Waksmundzkiego – Urzędującego Członka Zarządu wręczyli Medale Pamiątkowe Podhala. Za działalność społeczną przyczyniającą się do rozsławienia Powiatu Nowotarskiego wyróżnieni zostali: Pani Teresa Rusnak, Pan Kazimierz Konopka, Pan Ludwik Młynarczyk i Pan Kazimierz Tischner.

Spotkanie noworoczne było również okazją do nagrodzenia za osiągnięcia orkiestr dętych z Łapsz Niżnych, Ludźmierza i Skawy oraz zespołów regionalnych: „Watra” z Czarnego Dunajca, „Krzesani” ze Spytkowic i zespołu im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy.

Ponadto w podziękowaniu za osiągnięcia sportowe w “Systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej" wręczono dyplomy, które otrzymali: Dorota Temecka, Jacek Krauzowicz, Karol Skrzypiec, Witold Chamuczyński, Maria Kopeć, Piotr Jabłoński, Wojciech Tischner, Krzysztof Kula, Wojciech Kosakowski, Marek Świder, Wiesław Perucki, Paweł Sypek, Jadwiga Piotrowska, Lucyna Pasich, Fryderyk Salomon, Stanisława Mrowca. Już od lat Powiat Nowotarski zajmuje drugie miejsce w województwie w rywalizacji sportowej w w/w systemie.

Spotkanie uświetniły nie tylko występy nagrodzonych zespołów regionalnych, ale także występ zespołu Triole z Rabki-Zdroju. Na zakończenie Starosta Nowotarski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego złożyli obecnym życzenia noworoczne.


Poniżej przedstawiamy nagrodzonych medalami:

Kazimierz Konopka jest znanym i cenionym działaczem w zakresie rozwoju kultury regionu. Jest jednym z głównych inicjatorów i założycieli Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej w 1985 r. przyczynił się do zakupu jej pierwszych instrumentów.

Orkiestra Dęta od samego początku swego istnienia pełniła i pełni szczególną rolę w życiu kulturalnym swojej Gminy i regionu, uświetniając swoją grą wszystkie najważniejsze uroczystości, Podczas występów na licznych festiwalach, koncertach i paradach stanowi ona swoistą wizytówkę regionu.

Od samego początku istnienia zespołu Pan Kazimierz zajmował się również większością spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem orkiestry, między innymi naborem członków, szkoleniem młodzieży. Swoje obowiązki kierownika wykonuje społecznie, poświęcając bardzo dużo swojego czasu i energii sprawom orkiestry, oraz wkładając w tą pracę wiele serca.

Orkiestra Dęta corocznie bierze udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych, zajmując wysokie miejsca i zdobywając wyróżnienia. Ponadto co roku uczestniczy w koncertach poświęconych pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II organizowanych w Wadowicach.

W jej szeregach kształciła się i wychowywała cała rzesza młodzieży, która stanowiła i nadal stanowi większość składu orkiestry. Obecnie zespół liczy 50 muzyków w różnym wieku. Pan Kazimierz Konopka nieustannie pracuje nad poszerzeniem jego repertuaru i podnoszeniem poziomu artystycznego.

Wśród licznych odznaczeń, którymi za swoją pracę uhonorowano Pana Kazimierza Konopkę należy wspomnieć między innymi: Srebrny i Złotym Krzyż Zasługi, Medal 40-Lecia Polski Ludowej oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Ludwik Młynarczyk urodzony w 1940 r. w Tylmanowej, jest obecnie emerytowanym nauczycielem, długoletnim sołtysem Kiczor i radnym Gminy Lipnica Wielka. Pracę w Szkole Podstawowej w Kiczorach rozpoczął w 1959 r., gdzie uczył do chwili przejścia na emeryturę. Należał do pedagogów bardzo zaangażowanych traktujących swoją pracę jako powołanie. Szczególnie wykazywał się w krzewieniu regionalizmu, który umiejętnie włączał w proces dydaktyczno-wychowawczy. Wkrótce po rozpoczęciu pracy w szkole założył Dziecięcy Zespół Folklorystyczny, który animował przez wiele lat, odnosząc wiele sukcesów na licznych festiwalach i przeglądach. Miłością do tradycji regionu zaraził również niemal wszystkich nauczycieli szkoły w Kiczorach, z którymi utworzył doskonałą kapelę „Heródki”. Zdobyła ona wiele nagród na konkursach i przeglądach o charakterze ponadregionalnym.

Prowadząc Zespół Szkolny „Orawskie Dzieci” poprzez udział w licznych festiwalach rozsławił nasz region nie tylko w kraju i za granicą. Angażował się także w prace Zespołu Regionalnego „Orawa” im. E. Miki, gdzie pełnił rolę kierownika artystycznego.

Ludwik Młynarczyk został doceniony również jako solista otrzymując w roku 2011 Złoty Jaworowy Listek na Międzynarodowym Konkursie w Żywcu.

Zdobył również bardzo wiele wyróżnień i nagród w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju i promocji regionów Podhala, w tym tytułu Osobowość Ziem Górskich za rok 2007, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Postać Pana Ludwika na trwałe zapisała się w historii Powiatu Nowotarskiego nie tylko jako miłośnika tradycji i kultury regionu, ale także jako naszego lokalnego synoptyka.

Teresa Rusnak jest osobą niezwykle wszechstronną prowadzi działalność społeczną i pedagogiczną a także: tka, haftuje i maluje na szkle. Jako wieloletni nauczyciel pracowała zawsze na rzecz drugiego człowieka. Po przejściu na emeryturę zamieszkała w Sieniawie angażując się w życie lokalnej i gminnej społeczności uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą i dziećmi z okazji świąt i rocznic. Od 1999 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Echo” w Rabie Wyżnej, przy którym działają Świetlice Emaus w Rabie Wyżnej i Quo vadis w Sieniawie. Przy tej ostatniej działała kółko teatralne, w którym młodzi aktorzy pod czujnym okiem Pani Teresy grają w świetnie wyreżyserowanych przez nią sztukach.

Za swoją działalność i zaangażowanie społeczne uhonorowana została między innymi: Specjalną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP i najwyższymi odznaczeniami harcerskimi.

Swoją pasją tkacką dzieli się z każdym zainteresowanym do zgłębiania tajnik krosien. Warto wspomnieć, iż jej gobelin ozdabiał ołtarz polowy na lotnisku w Nowym Targu podczas I Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Wraz z mężem uczestniczy w programie „Otwarta Pracownia” na szlaku fundacji „NAD Wyraz” z Krakowa, której celem jest ochrona rękodzieła i artystów nieprofesjonalnych w Małopolsce. Natomiast w ramach polsko-słowackiego programu pt. „Tradycyjny Trakt Twórczości” prowadzili również warsztaty tkactwa dla dzieci i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje nie tylko tradycyjne wzory, ale również inspiracje własne, ukształtowane podróżami, wizytami w muzeach czy też obserwacją przyrody.

Pani Teresa to prawdziwy człowiek renesansu poza swoją pasją i działalnością społeczną, jest też znakomitą kucharką, która w swojej kuchni łączy smaki ludowe z przyprawami z całego świata.

Kazimierz Tischner jest miłośnikiem góralszczyzny, społecznikiem kontynuującym idee swojego brata ks. Józefa Tischnera. Kultywowanie dorobku brata traktuje jak obowiązek, który wypełnia bardzo sumiennie. Jest założycielem i prezesem stowarzyszenia Drogami Tischnera, zainicjował również wydawanie pisma pod takim samym tytułem. Jego wspaniała postawa przyczynia się do rozsławiania filozofii ks. Józefa oraz naszego pięknego regionu.

Warto wspomnieć o jego autorskich projektach, są znane na całą Polskę to jest o ogólnopolskich muzycznych spotkaniach z Księdzem Tischnerem pt. „Jak wyśpiewać mądrość” oraz o spotkaniach noszących nazwę: „Młodzież Szkół Tischnerowskich w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Pan Kazimierz jest również inicjatorem i organizatorem licznych spotkań młodzieży oraz cyklu rekolekcji w Łopusznej.

Należy dodać, iż współpracuje on i udziela pomocy placówkom oświatowym w Polsce i na Ukrainie oraz innym organizacjom noszącym imię Księdza profesora. Założył własne archiwum dokumentujące liczne przedsięwzięcia Stowarzyszenia oraz wydarzenia w szkołach tischnerowskich. Warto również wspomnieć, jego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, która została uhonorowana tytułem Promotora Integracji.
Jest zdobywcą licznych nagród: z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury przyznaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz tytuł Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ostatnio wystąpił również w niezależnej produkcji, w filmie pod tytułem "Jego oczami" opowiadającym o życiu księdza Józefa Tischnera i naszym regionie.


Zdjęcia: PCK w Nowym Targu.