Wykaz Zbiorów Danych Osobowych | Urząd

Strona główna

Wykaz Zbiorów Danych Osobowych

  • Prowadzony na podstawie:
  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)
WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji
1/2015 Wykaz radnych powiatowych 21.08.2015 15.09.2015
2/2015 Rejestr skarg i wniosków 21.08.2015 15.09.2015
3/2015 Centralny rejestr umów i porozumień 21.08.2015 15.09.2015
4/2015 Baza podań o pracę 21.08.2015 15.09.2015
5/2015 Obsługa sekretariatu 21.08.2015 15.09.2015
6/2015 Oświadczenia majątkowe 21.08.2015 15.09.2015
7/2015 Spis spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji 21.08.2015 15.09.2015
8/2015 Zbiór wniosków dla projektu „stypendia dla najzdolniejszych” w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, priorytetu II, działania 2.2 „ wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego oraz ze środków budżetu państwa 21.08.2015 15.09.2015
9/2015 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 21.08.2015 15.09.2015
10/2015 Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologi informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 21.08.2015 15.09.2015
11/2015 Rejestr spraw konsumenckich 21.08.2015 15.09.2015
12/2015 Rejestr dzienników budowy 24.08.2015 15.09.2015
13/2015 Pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych 24.08.2015 15.09.2015
14/2015 Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę 24.08.2015 15.09.2015
15/2015 Rejestr rwd - 2 24.08.2015 15.09.2015
16/2015 Pozwolenia na budowę obiektów budowlanych 24.08.2015 15.09.2015
17/2015 Pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 24.08.2015 15.09.2015
18/2015 Zaświadczenia 24.08.2015 15.09.2015
19/2015 Rejestr skarg 24.08.2015 15.09.2015
20/2015 Samowole budowlane 24.08.2015 15.09.2015
21/2015 Wygaśnięcia, uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę 24.08.2015 15.09.2015
22/2015 Przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu 24.08.2015 15.09.2015
23/2015 Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych 24.08.2015 15.09.2015
24/2015 Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 24.08.2015 15.09.2015
25/2015 Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości 24.08.2015 15.09.2015
26/2015 Zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem 24.08.2015 15.09.2015
27/2015 Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
28/2015 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25.08.2015 16.09.2015
29/2015 Dzierżawa i najem nieruchomości skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
30/2015 Zbywanie nieruchomości skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
31/2015 Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
32/2015 Wywłaszczenia i zwroty nieruchomości wywłaszczonych 25.08.2015 16.09.2015
33/2015 Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne i linie kolejowe 25.08.2015 16.09.2015
34/2015 Odszkodowania za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o kategorii drogi powiatowej i gminnej 25.08.2015 16.09.2015
35/2015 Trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
36/2015 Użytkowanie i użyczenie nieruchomości skarbu państwa i powiatu 25.08.2015 16.09.2015
37/2015 Powiatowa ewidencja wykładowców 26.08.2015 15.09.2015
38/2015 Powiatowa ewidencja pojazdów 26.08.2015 15.09.2015
39/2015 Powiatowa ewidencja diagnostów 26.08.2015 15.09.2015
40/2015 Powiatowa ewidencja instruktorów nauki jazdy 26.08.2015 15.09.2015
41/2015 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 26.08.2015 15.09.2015
42/2015 Powiatowa ewidencja kierowców 26.08.2015 15.09.2015
43/2015 Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 26.08.2015 15.09.2015
44/2015 Ewidencja podmiotów wykonujących przewozy w zakresie osób lub rzeczy 26.08.2015 15.09.2015
45/2015 Ewidencja osób niepełnosprawnych 26.08.2015 15.09.2015
46/2015 Powiatowa ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie 26.08.2015 15.09.2015
47/2015 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 26.08.2015 15.09.2015
48/2015 Dziennik korespondencji wpływającej oraz wychodzącej 26.08.2015 15.09.2015
49/2015 Uproszczone plany urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa 27.08.2015 21.12.2016
50/2015 Rejestr pozwoleń wodno-prawnych 27.08.2015 21.12.2016
51/2015 Ewidencja kart wędkarskich oraz ewidencja społecznych strażników rybackich 27.08.2015 21.12.2016
52/2015 Gospodarowanie odpadami 27.08.2015 21.12.2016
53/2015 Projekty i dokumentacje geologiczne oraz koncesje 27.08.2015 21.12.2016
54/2015 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 27.08.2015 21.12.2016
55/2015 Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i projektów budowlanych 27.08.2015 21.12.2016
56/2015 Ewidencja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb 27.08.2015 21.12.2016
57/2015 Rejestr zwierząt egzotycznych 27.08.2015 21.12.2016
58/2015 Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów gruntów stanowiących własność gmin powiatu nowotarskiego 27.08.2015 21.12.2016
59/2015 Świadectwa legalności pozyskania drewna 27.08.2015 21.12.2016
60/2015 Odnowienia drzewostanów po-klęskowych i zalesienia 27.08.2015 21.12.2016
61/2015 Ewidencja gruntów i budynków 28.08.2015 22.03.2016
62/2015 Książka orzeczeń lekarskich 28.08.2015 15.09.2015
63/2015 Wykaz osób ubiegających się o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok, prochów ludzkich z zagranicy 28.08.2015 15.09.2015
64/2015 Wykaz osób wchodzących w skład założycieli klubu sportowego, osób wchodzących w skład zarządu, organy kontroli wewnętrznej 28.08.2015 15.09.2015
65/2015 Rejestr stowarzyszeń 28.08.2015 15.09.2015
66/2015 Rejestr fundacji 28.08.2015 15.09.2015
67/2015 Lista osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego, starszego i kobiet 28.08.2015 15.09.2015
68/2015 Obsługa rzeczy znalezionych 28.08.2015 15.09.2015
69/2015 Integracja w powiecie nowotarskim 28.08.2015 15.09.2015
70/2015 Dokumentacja przetargowa, rozpoznanie rynku 14.09.2015 16.09.2015
71/2015 Monitoring wizyjny w budynku starostwa powiatowego w nowym targu 14.09.2015 16.09.2015
72/2015 Archiwum zakładowe 14.09.2015 16.09.2015
73/2015 Kasa 15.09.2015 16.09.2015
74/2015 Opłaty za nieruchomości będące własnością skarbu państwa 15.09.2015 16.09.2015
75/2015 SIO - System Informacji Oświatowej 29.09.2015 01.10.2015
76/2015 Awans zawodowy nauczycieli 29.09.2015 01.10.2015
77/2015 Orzeczenia do nauczania specjalnego 01.10.2015 02.10.2015
78/2015 Baza skierowań nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych 01.10.2015 02.10.2015
79/2015 Postępowania konkursowe na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych 01.10.2015 02.10.2015
80/2015 PABS 07.10.2015 07.10.2015
81/2015 Zmodernizowany system informacji oświatowej 12.10.2015 12.10.2015
82/2015 Rejestr zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej 12.10.2015 12.10.2015
83/2015 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 12.10.2015 12.10.2015
1/2016 Nieodpłatna pomoc prawna 01.01.2016 22.03.2016
2/2016 Podania o zatrudnienie, staż 22.03.2016 22.03.2016