ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.151.2020 - Dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez CKZ nr 3 w ZSZiP K w ramach projektu pn.: "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim" - POWTÓRZENIE. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.151.2020 - Dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez CKZ nr 3 w ZSZiP K w ramach projektu pn.: "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim" - POWTÓRZENIE.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 2020-03-11

Nasz znak: ZA.271.151.2020

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Pozaustawowe na podst.  art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto prowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,  zaprasza do składania ofert na: Dostawę artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w roku 2020 w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

ul. Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

telefon: tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44

e-mail: przetarg@nowotarski.pl  strona www: www.nowotarski.pl   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w roku 2020 w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR. Przykładowy wykaz asortymentu jaki będzie potrzebny do realizacji kursów stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

UWAGA!

Gramatury i pojemności produktów podane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – przykładowego wykazu zamawianego asortymentu mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zamawiający nie przewiduje większych zmian w produktach w ww. wykazie. W przypadku zmian asortymentu będą to produkty pokrewne do pierwotnych.

 

Miejsce dostawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego – przykładowym wykazem zamawianego asortymentu):

 1. Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1 – 3  – miejscem dostarczenia  jest Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.
 2. Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt 4 – 6 -  miejscem dostarczenia jest  Zespół Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.2. Cel zamówienia:

2. Celem zamówienia jest dostawa niezbędnej żywności na kursy (kursy pn.: „Kurs baristy” – 2x, „Kurs kelnerski”, „Kuchnie świata”, „Dekoracje cukiernicze”) realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem dla tejże szkoły oraz dla Zespołu Szkół w Jabłonce, dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkową wiedzę, kompetencje i kwalifikacje, a tym samym zwiększą swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.

3. Nomenklatura wg CPV:

15800000-6 – Różne produkty spożywcze (główny kod CPV)

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15500000-3 – Produkty mleczarskie

03142500-3 – Jaja

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

03200000-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15910000-0 – Destylowane napoje alkoholowe

15842000-2 – Czekolada i wyroby cukiernicze

 

4. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odnoszenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

8. Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających  z obowiązujących  przepisów prawa.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

 

 1.  

Nazwa kryterium

 •  
 1.  

Cena - stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu

100% (100% = 100,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

 

Kryterium „Ceny - stałego upustu od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu” zostanie obliczone według następującego wzoru:

 

(Zaoferowany stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu ocenianej oferty/Najwyższy spośród złożonych ofert stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

 

*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena - stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu to 100.

3. W niniejszym postępowaniu cena - stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu jest jedynym kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za ww. kryterium (oferta z najwyższym upustem).

 

V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: Inspektor ds. zamówień publicznych – Ewa Rusnaczyk-Maciasz, w godzinach pracy Zamawiającego.

 

VI. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Wszelkie pytania do niniejszego postępowania należy kierować na  adres e-mail: przetarg@ nowotarski.pl. Zamawiający opublikuje pytanie wraz z odpowiedziami, pod warunkiem, że treść pytań dotrze do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert.

3. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne na zakres wprowadzonych zmian.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin dostawy dla wszystkich wymienionych  w  załączniku nr 2 do zapytania ofertowego kursów: do końca II kwartału 2020 r.

Szkoła każdorazowo sporządzi zamówienie i prześle je do Wykonawcy w celu dostosowania asortymentu. Szkoła w dniu złożenia zamówienia przekaże Wykonawcy termin dostawy zamawianego asortymentu (termin ten nie będzie krótszy niż 2 dni od dnia złożenia zamówienia). Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy w przypadku okoliczności nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.03.2020 r. do godz. 11:00

 

         Oferty należy składać:

 1. Na adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać skan dokumentów).
 2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zmiany umowy:
 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 4. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 5. Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODDPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty,

- wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu.

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w szczególności, jeżeli:

 - jest nie zgodna z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym,

 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Przykładowy wykaz zamawianego asortymentu,

Załącznik nr 3 - Projekt umowy (wraz z załącznikiem nr 1 do umowy – zgodą na przetwarzanie danych osobowych),

Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych.