SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ROZPOZNANIE RYNKU - USŁUGI - "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowotarskiego" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - ROZPOZNANIE RYNKU - USŁUGI - "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowotarskiego"

status: zamknięte

Nowy Targ, 24.06.2020 r.

                                                                                                                                       

Szanowni Państwo,

 

 

                           W związku z zamiarem oszacowania wartości usługi pn.:

 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowotarskiego”

 

zwracam się z prośbą o możliwość wyceny przez Państwa Bank usług będących przedmiotem zamówienia.

 

I. Zamawiający:

 

POWIAT NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14

REGON 491893339

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Nowotarskiego, w tym:

 

  1. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej w walucie PLN oraz EUR.

 

  1. Bieżącą obsługę bankową obejmującą prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych:
 1. obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych,
 2. realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
 3. obsługa płatności masowych w Systemie
 4. wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

 

  1. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego.

 

  1. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych) m.in.:
 1. -overnight,
 2. - jednodniowe,
 3. - dwudniowe,
 4. - weekendowe,
 5. - tygodniowe,
 6. - miesięczne

 

1.5. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:

a) instalacja systemu,

b) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 16:00),

c) system powinien zapewniać:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,

- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,

- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,

- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,

- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,

- potwierdzenie zrealizowania przelewu.

 

1.6.Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

 

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV 66100000-4 - usługi bankowe

 

III. Termin wykonania zamówienia:

48 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

1. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

2. Oferują pełen zakres rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zapewniają obsługę operacji gotówkowych na terenie Nowego Targu w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych.

4. Spełniają wymogi zgodne z zapisem art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

5. Zapewniają bezpłatne metody autoryzacji (nie dopuszcza się użycia aplikacji mobilnych na smartfony).

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),

2) Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu pełnego zakresu rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnieniu obsługi operacji gotówkowych na terenie Nowego Targu w swoich placówkach lub placówkach pośredników kasowych.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

stanowisko:                                                 Skarbnik Powiatu Nowotarskiego

imię i nazwisko                                            Joanna Gronkowska

tel.                                                              (018) 26 61 300 w.345

w dniach                                                     poniedziałek – piątek

lub na adres e-mail:                                     skarbnik@nowotarski.pl

                                                                 

VII. Miejsce i termin składania propozycji banku.

 

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres mailowy skarbnik@nowotarski.pl w terminie do 03.07.2020 r. do godz. 13.00.

 

VIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania:

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie centrali, oddziału, placówki lub filii w Nowym Targu.