ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.253.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.253.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ,17.06.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.253.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

ZA.271.253.2020 - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 15487/2 o pow. 0,0240 ha położonej w Nowym Targu, objętej KW
nr NS1T/00049836/8 dla potrzeb postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej (GN.II-7221/07/09).

                         

W ramach wyceny należy określić:

1/ aktualną wartość w/w nieruchomości według stanu, przeznaczenia i poziomu cen obowiązujących w dniu zwrotu (wyceny);

2/ wartość w/w nieruchomości  według stanu tej nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stanu tej nieruchomości z dnia zwrotu (wyceny) przy aktualnym poziomie cen. Przeznaczenie nieruchomości i stan jej otoczenia należy przyjąć w obu przypadkach na dzień wywłaszczenia.

Przy określeniu zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości. Ponadto w doktrynie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że określone w art. 140 ust. 4 u.g.n. zwiększenie wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości, powiększające wysokość odszkodowania określonego według zasad wskazanych w art. 140 ust 2 tej ustawy, zwracanego Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przez byłego właściciela lub jego spadkobierców, może obejmować tylko te nakłady, które zostały podjęte dla realizacji celu, na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie. Zatem zwiększenie wartości odszkodowania nie obejmuje wszystkich nakładów dokonanych na nieruchomości, ale tylko te, które mogą być poniesione na rachunek i ryzyko podmiotu wywłaszczonego, a tymi są nakłady związane z realizacją celu publicznego.

Według stanu na dzień wywłaszczenia: działka niezabudowana użytkowana jako rolna, zgodnie                       z ustaleniami ogólnego planu /etapowego i perspektywicznego/ zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ zatwierdzonego Uchwałą PWRN w Krakowie nr 351/XXVI/63 z dnia 16.12.1963 r. oraz decyzją Naczelnika Miasta Nowego Targu z dnia 26.11.1974 r., znak: GPKm-Via/60/49/74 została przeznaczona pod pracownicze ogrody działkowe;

 Według stanu na dzień zwrotu: działka niezabudowana, niezagospodarowana;  

Aktualne przeznaczenie nieruchomości: działka położona w terenie o symbolach 2UH – tereny zabudowy usługowej – handel oraz 1KD-D tereny dróg publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej- dojazdowej. 

Wymagania dodatkowe:

W postępowaniu, na potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.    

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783.

Pracownik prowadzący: Pani Teresa Pilch-Wójciak

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji:  do 20 lipca 2020 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 25.06.2020 do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl