ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.234.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.234.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ, 02.06.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.234.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 1523/134 o pow. 0,0130 ha, położonej w Rabce Zarytem (powstała z podziału dz. ewid. nr 1523/53 operatem P.1211.2017.1769) dla potrzeb postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

 

Należy określić :

- aktualną wartość rynkową nieruchomości

- wartość nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu - w/g
aktualnego poziomu cen. Określenie w ramach tego opracowania zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ugn (nie uwzględniają skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości).

 

Wymagania dodatkowe:

W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych
z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia,
stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. (18) 26-10-783. Osoby prowadzące: Grażyna Kubik

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji:  10 lipca 2020 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 09.06.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl