ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.201.2020 - Usługi - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.201.2020 - Usługi - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego.

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ, 23.04.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.201.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego: Przegląd roczny powinien być wykonany zgodnie z art.62, ust. 1, pkt.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykaz budynków znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Zakres przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budynków zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1, lit. a) i b) Ustawy Prawo Budowlane tj.:

- sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

-  sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

z wyłączeniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (art. 62 ust.1, pkt 1 lit.c Ustawy Prawo Budowlane)

Zgodnie z art.62, ust. 1, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane w 4 budynkach wymienionych w Załączniku nr 1 przeglądy roczne powinny być przeprowadzone 2 razy w roku.

Zakres przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia zgodnie z art.62 ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Podczas kontroli szczególnym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

- warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (filary, gzymsy) oraz balustrad,

- ścian działowych, konstrukcyjnych,

- schodów, stropów,

- pokrycia dachowego, więźby dachu,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu,

- elementów odwodnienia i obróbek blacharskich,

- stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń elewacji.

 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynków.

Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca musi sporządzić protokół  w dwóch egzemplarzach i dostarczyć administratorowi budynku w terminie 7 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

 

Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 2 komplety dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

 

W/w protokół powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu,

- nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),

- opis stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1 wraz z dokumentacją fotograficzną,

- wykaz usterek i nieprawidłowości – zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania,

- metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

- zalecenia pokontrolne,

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

 

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.4, art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca powinien być także wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty kopię stosownych uprawnień oraz zaświadczenia.  

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanego przeglądu. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z administratorem budynku. 

 Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków, wynikających z niniejszego przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Podstawą do dokonania płatności jest przeprowadzony przegląd – zgodnie z przedmiotem zamówienia – oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

 

Informacje ogólne o obiektach w Załączniku nr 1.

Termin wykonania przeglądów zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku nr 1.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji, tel. (18) 26-61-318.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z realizacji przedmiotowej usługi nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji:  zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 30.04.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać skan wypełnionego druku formularza oferty oraz kopię uprawnień i zaświadczenia z izby).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz budynków

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl