ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.166.2020 Sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.166.2020 Sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.166.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego zawierającego wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie aktualizacji użytków dla działek ewid. nr 838/4, 838/5 o łącznej pow. 0,0103 ha poł. w Mizernej, obj. KW nr NS1T/00095916/0, stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784.

Pracownik prowadzący – Pani Barbara Noworyta

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody

podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 4 maja 2020r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 31.03.2020r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca,  tel.: (18) 26 61 340.