ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.150.2020 - Dostawa galanterii kuchennej na kursy realizowane przez CKZ nr 3 w ZSZiP K w ramach projektu pn.: "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej" - POWTÓRZENIE. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.150.2020 - Dostawa galanterii kuchennej na kursy realizowane przez CKZ nr 3 w ZSZiP K w ramach projektu pn.: "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej" - POWTÓRZENIE.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 11.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.150.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa galanterii kuchennej na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Miejsce dostawy: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

3. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Inspektor ds. zamówień publicznych – Ewa Rusnaczyk-Maciasz - tel.: 18 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres:     przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel.: (18) 26 61 340