ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.113.2019 - Uzupełnienie mapy zasadniczej oraz bazy danych ZUDP na terenie powiatu nowotarskiego. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.113.2019 - Uzupełnienie mapy zasadniczej oraz bazy danych ZUDP na terenie powiatu nowotarskiego.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 28.11.2019  r.

Nasz znak: ZA.271.113.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi – Uzupełnieniu mapy zasadniczej oraz bazy danych ZUDP na terenie powiatu nowotarskiego w systemie EWmapa 11 w oparciu o operaty techniczne włączone do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentację uzgodnioną na posiedzeniach Zespołu ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w 2019 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii w pokoju nr 2.15 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 26-10-790 – Osoba prowadząca: Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii - Pani Aneta Ślemp.

Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

               
3. Termin wykonania zamówienia:  do 20 grudnia 2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.12.2019 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.113.2019 – Uzupełnienie mapy zasadniczej oraz bazy danych ZUDP na terenie powiatu nowotarskiego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;

Załącznik nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340