ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.108.2019 sporządzenie operatu szacunkowego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.108.2019 sporządzenie operatu szacunkowego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 12.11.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.108.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

1/ Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 19696 o pow. 0,0133 ha i 19697 o pow. 0,0108 ha (powstałe z dawnej działki ewid. nr 11413), położonej w Nowym Targu według stanu na dzień 28.04.2008 roku, tj. na dzień wydania decyzji nr 4/2008 Starosty Nowotarskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku, znak: GN.7332/3/08 ustalającej lokalizację drogi gminnej dla inwestycji: budowa drogi klasy Z – ulica Sikorskiego na odcinku od ul. Kowaniec do ul. Waksmundzkiej wraz z przeprawą mostową przez potok Czarny Dunajec oraz budową infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanej ulicy.

2/ Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. użytkowej 47,90 m2, objętego księgą wieczystą nr NS1T/00140767/1, położonego  w budynku wielomieszkaniowym na osiedlu Polana Szaflarska 1 w Nowym Targu. Zakresem wyceny jest objęty lokal mieszkalny jako przedmiot prawa własności wraz z udziałem  w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności działki ewid. nr 19590/6, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00139167/5 (wynik końcowy wyceny winien określać wartość rynkową przedmiotowego lokalu z wyszczególnieniem wartości udziału).                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dot. pkt 1:

Operat ten jest niezbędny dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (znak sprawy: GN.III-7222/2-29/08). Operat szacunkowy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz § 36 rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,                                         a w szczególności winien  on  zawierać:

1/ analizę ewentualnego zastosowania tzw. „zasady korzyści”;

2/ analizę rynku nieruchomości drogowych (obejmujących rynek lokalny i regionalny).

Według stanu na dzień wydania decyzji o lokalizacji drogi: przedmiotowa nieruchomość była zabudowana budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym, narożnym w zabudowie szeregowej oraz handlowo – gospodarczym. Budynek mieszkalny był obiektem parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w roku 1930 w technologii tradycyjnej, mieszanej murowano-drewnianej. Całkowita łączna powierzchnia użytkowa tego budynku wynosiła 189,11 m2. Budynek handlowo – gospodarczy był obiektem parterowym z poddaszem nieużytkowym o funkcji gołębnika, niepodpiwniczonym, murowanym, o powierzchni użytkowej 77,47 m2, w części parterowej wykorzystywanym jako sklep z karmą dla zwierząt.    

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Targu, uchwalonego Uchwałą nr 14/III/2002 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30.12.2002 r. działki położone były w terenie o symbolu 1MU przeznaczonym pod zabudowę wielofunkcyjną, mieszkaniową (wielorodzinną i jednorodzinną) oraz usługi (publiczne i komercyjne) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, przez które przebiega projektowana ulica zbiorcza jednojezdniowa klasy Z.

 

Dot. pkt 2:

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności do lokalu mieszkalnego jako nieruchomości zamiennej, która to  wartość stanowić będzie podstawę do określenia ewentualnych dopłat pieniężnych z tytułu różnicy między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej. Określenie wartości nieruchomości zamiennej winno nastąpić według zasad określonych w art. 149-159 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagania dodatkowe:

W postępowaniu, na potrzeby którego zostaną wykonane ww. operaty rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju

nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783.

Pracownik prowadzący: Teresa Pilch-Wójciak

 

3. Termin realizacji: 13 grudnia 2019 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.11.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.108.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 19696 o pow. 0,0133 ha i 19697 o pow. 0,0108 ha (powstałe z dawnej działki ewid. nr 11413), położonej w Nowym Targu

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340.