PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18 czerwca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 7 lipca 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski  z dnia 18 czerwca  2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 18 czerwca 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 23 czerwca 2020 r.

Treść Wyjaśnień  treści siwz – pismo z dnia 23 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

 

4. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 29 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020

Treść Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 29 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 29 czerwca 2020 r. znajduje się poniżej w załącznikach

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 9:00

Dodała w dniu 29 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

 

6. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 29 czerwca 2020 r.

Treść Wyjaśnień  treści siwz – pismo z dnia 29 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 29 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

 

7.WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 6 lipca 2020 r.

Treść Wyjaśnień  treści siwz – pismo z dnia 6 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 6 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

8. UDOSTĘPNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI FORMULARZA OFERTOWEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia edytowalną wersję Formularza ofertowego –  załącznik nr 4 do siwz.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez Wykonawcę w powyższym załączniku.

Edytowalna wersja powyższego załącznika znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

9.WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski z dnia 9 lipca 2020 r.

Treść Wyjaśnień  treści siwz – pismo z dnia 9 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

10.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 13 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

11. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski , po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych

Treść Zestawienia ofert z dnia 15 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 15 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.15.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 30 lipca 2020 r. Anna Michałczak

 

13.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 6 sierpnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 6 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania