PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek  z dnia 12 marca 2020 r.  znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 12 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 18 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

4.WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 25 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

6. UDOSTĘPNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI ZAŁĄCZNIKÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia edytowalną wersję:

  1. formularza ofertowego –  załącznik nr 4 do siwz
  2. oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 5  do siwz
  3. oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 6  do siwz
  4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do siwz
  5. oświadczenia OWykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do siwz
  6. przedmiaru robót - załącznik nr 14 do do siwz

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powyższych załączników wprowadzane przez Wykonawcę .

Jednocześnie przypomina się przedmiar robót jest materiałem pomocniczym (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) i nie jest wiążący dla stron. Brak w Przedmiarze robót pozycji robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia z roszczeniem do Zamawiającego o zwiększenie należnego wynagrodzenia

Edytowalne wersje załączników nr 4-8 i 14  do siwz znak PZD-ZP.261.7.2020 znajdują się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 30 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

8. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek , po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej 

Treść Zestawienia ofert dnia 30 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.7.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

10. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Trute i Lasek udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 15 kwietnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 15 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

Pliki do pobrania