PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

status: zamknięte

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej  nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14 września 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 24 września 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 14 września 2020 r. znajduje się poniżej w załącznikach

 

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”  z dnia  14 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.21.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl  

Opublikowała w dniu 14 września 2020 r. Anna Michałczak

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 24 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.21.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 września 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania