PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod nr 2020/S 142-349844 w dniu 24 lipca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Termin składania ofert:

         do dnia 9 września 2020 r. do godz. 10:00

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia 21 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej:

 e-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl - zalecane

lub miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal,

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu korzysta z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  i udostępnia:

  • Identyfikator postępowania: 5c93eaef-5067-4b08-a58c-580db7e6c3ae
  • Klucz publiczny dla postępowania znajduje się poniżej, w załącznikach.

 

Opublikowała w dniu 24 lipca 2020 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 września 2020 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania