PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

status: zamknięte

Postępowanie pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)  z dnia 10 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 10 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIE  TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Wyjaśnienia  treści siwz - pismo z dnia 20 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) w trybie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Treść Informacji z otwarcia ofert dodatkowych – pismo z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZESTAWIENIE  OFERT DODATKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie), po dokonaniu oczywistej omyłki rachunkowej

Treść Zestawienia ofert – pismo z dnia 2 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 2 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

7.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 21 kwietnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 21 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

Pliki do pobrania