PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.23.2020 - USŁUGI- Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2020 powiatu nowotarskiego. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.23.2020 - USŁUGI- Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2020 powiatu nowotarskiego.

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI - Udzielenie kredytu długoterminowego z  przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2020 powiatu nowotarskiego.

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – 3 000 000 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2020 – 17 900 000 zł.

2) Kwota kredytu: 20.900.000,00 zł.

3) Okres kredytowania: lata 2020 – 2030.

4) Kredyt będzie pobrany transzami od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

5) Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania. Dyspozycje uruchamiania transz będą składane na wzorze określonym przez bank. Dyspozycje uruchomienia transz kredytu będą przesyłane w formie elektronicznej (mail lub home banking) z zachowaniem terminu uruchomienia transzy. Natomiast oryginał zostanie niezwłocznie dostarczony do banku. Dostarczenie oryginału nie może determinować uruchomienia transzy kredytu.

6) Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2022 roku.

7) Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w następujących terminach i kwotach: Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

a) Do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie – 1.000.000,00 złotych;

b) Do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie – 2.100.000,00 złotych;

c) Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 2.100.000,00 złotych;

d) Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 2.100.000,00 złotych;

e) Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 1.900.000,00 złotych;

f) Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 2.800.000,00 złotych;

g) Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 2.800.000,00 złotych;

h) Do dnia 31 grudnia 2029 roku w kwocie – 5.300.000,00 złotych;

i) Do dnia 31 grudnia 2030 roku w kwocie – 800.000,00 złotych.

Do wyliczenia ceny do oferty należy przyjąć raty wynikające z miesięcznego wyliczenia w oparciu o roczną kwotę do spłaty (tj. np. do dnia 31.12.2022 kwota 1.000.000,00 zł = 12 rat po 83 333,34 zł).

8) Spłata odsetek w okresach miesięcznych w latach 2020-2030 następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia roboczego miesiąca w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.

9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

10) Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie.

11) Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

12) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).

13) Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,1%.

14) Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy. Niewykorzystana część kredytu zostanie zaliczona w poczet spłat ostatnich rat kredytu poczynając od ostatniej raty.

b) prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty.

15) Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego

tytułu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.

16) Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji wiązanych z obsługą kredytu za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu.

17) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu Nowotarskiego).

18) Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt.5 k.p.c.

19) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.

20) Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

21) Zamawiający nie był i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach.

22) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

23) U Zamawiającego nie był prowadzony program postepowania naprawczego i nie przystępuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

24) U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na wniosek banków.

25) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

26) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

27) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

28) W ciągu ostatnich lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu Zamawiającego.

29) Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczanych przez Wykonawców.

30) Zamawiający nie może dopuścić do powstania zadłużenia przeterminowanego, ponieważ skutkowałoby to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Wyrażamy zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy.

31) Zamawiający nie przewiduje tzw. „raty balonowej” tj. spłaty całości kapitału na koniec okresu kredytowania.

32) Zamawiający nie posiada udziałów/akcji spółek prawa handlowego.

33)Zamawiający nie ma powiązań kapitałowych ani organizacyjnych z innymi podmiotami.

34) Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.

35) Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zapisu „W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży Banku, o której mowa w ust. 2, będzie równa lub mniejsza 0 (słownie: zero), strony Umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie Kredytu wyniesie 0,00% (słownie: zero procent)”.

36) W przeszłości nie wystąpiło i nie jest planowane przejęcie z mocy prawa przez Powiat Nowotarski zadłużenia żadnych innych podmiotów.

37) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona w terminie późniejszym, po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.

38) Sprawozdania budżetowe Powiatu Nowotarskiego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe – Budżet i majątek – Informacje Zarządu Powiatu Nowotarskiego dotyczące budżetu z podziałem na lata.

39) Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej w Krakowie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe – Budżet i majątek – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

40) Uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe – Uchwały Zarządu Powiatu.

41) Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Rada Powiatu – Uchwały Rady Powiatu.

42) Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowotarskiego jest dostępna:

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/rada_powiatu/uchwaly/uchwala-nr-15-ii-

2018-rady-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-6-grudnia-2018-roku-5150.html.

43) Uchwała w sprawie wyboru Starosty Nowotarskiego jest dostępna:

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/rada_powiatu/uchwaly/uchwala-nr-3-i-2018-

rady-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-22-listopada-2018-roku-5116.html.

44) Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Nowotarskiego jest dostępna:

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/rada_powiatu/uchwaly/uchwala-nr-4-i-2018-

rady-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-22-listopada-2018-roku-5117.html.

45) Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Nowotarskiego jest dostępna:

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/rada_powiatu/uchwaly/uchwala-nr-5-i-2018-

rady-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-22-listopada-2018-roku-5118.html.

46) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest dostępna:

https://www.nowotarski.pl/bip/rada_powiatu/uchwaly/uchwala-nr-172-xix-2020-radypowiatu-

nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2020-roku-6412.html.

UWAGA !!! Dla celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M wynosi 0,24 %.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: