Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

data wystawienia: 15.07.2013
status: zamknięte

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

w trybie art. 32 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ),

sporządzony stosownie do art. 35 ww. ustawy

1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 118/1 i 149/10 objęte księgą wieczystą nr NS1T/00149085/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości: 24 6647 m2.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Bielance. Zabudowania stanowią odrębną nieruchomość będącą własnością użytkownika wieczystego.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Na przedmiotowym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Bielanka w Gminie Raba Wyżna, działka 118/1 i około 70% działki 149/10 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZN – obszary zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Około 10% działki nr 149/10 leży w terenie oznaczonym symbolem UPI – tereny usług publicznych w zieleni o znaczeniu ponadlokalnym, około 15% przedmiotowej działki – teren oznaczony symbolem M – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a około 5% ww. działki – teren oznaczony symbolem KD – tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice.

Sposób korzystania: zgodny z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy notarialnej.

6. Cena nieruchomości (gruntu): 447.485,14 zł ( słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 14/100 ).

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

7. Termin zapłaty:

- jednorazowo - nie później niż 5 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność,

lub

- w ratach (na podstawie art. 70 ww. ustawy): pierwsza rata - nie później niż 5 dni
przed zawarciem umowy przenoszącej własność, następne raty - wraz z oprocentowaniem
podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w ww. umowie.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą składać pisemne wnioski w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 26.08.2013 r.

9. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 15.07.2013 r. – 05.08.2013 r.