Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

data wystawienia: 26.04.2013
status: zamknięte

w trybie art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ),
sporządzony stosownie do art. 35 ww. ustawy

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 3838, objęta księgą wieczystą NS2L/00015846/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,1250 ha

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Rabce-Zdrój przy ul. Pocztowej 6. Zabudowania stanowią odrębną nieruchomość będącą własnością użytkownika wieczystego.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na przedmiotowym terenie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, ozn. symbolem UTL (tereny usług turystyki, rekreacji, lecznictwa uzdrowiskowego oraz mieszkalnictwa).

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy notarialnej.

6. Cena nieruchomości (gruntu):

30.925,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych ).

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

7. Termin zapłaty:

- jednorazowo - nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

8. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 29.04 – 20.05.2013 r.