Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny w miejscowości Kluszkowce | Urząd

Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny w miejscowości Kluszkowce

data wystawienia: 5.06.2019
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I
przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z póżn. zm. ),
sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: - działki ewid. nr: 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3080, 3081, 3083, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 2662/2, objęte księgą wieczystą NS1T/00033274/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do darowizny – 0,9560 ha.

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona w Falsztynie – działki w całości znajdują się w liniach drogi gminnej nr 2520079 pod nazwą „Przez Wielkie Pole” zaliczonej do kategorii dróg gminnych rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego Nr 33 z dnia 29.12.1994r.

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania:

    działki ewid. nr: 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3080, 3081, 3083, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 2662/2 położone są w terenach dróg gminnych, klasy lokalna ( symbol 24KDL ).

5. Forma przekazania: darowizna w formie umowy notarialnej.

6. Darowizna działek ewid. nr: 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3080, 3081, 3083, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 2662/2, położonych w Kluszkowcach - nie podlega opodatkowaniu podatkiem  VAT.

7. Dokonanie darowizny: działek ewid. nr: 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3080, 3081, 3083, 3086, 3087, 3089, 3090, 3091, 2662/2, następuje na cele związane z realizacją zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ), tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego.

8. W przypadku niewykorzystania przedmiotu darowizny na ww. cele, w szczególności jej zbycia przez obdarowanego – darowizna podlega odwołaniu.