Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Chabówka | Urząd

Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Chabówka

data wystawienia: 5.06.2019
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.),
sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: - część działki ewid. nr 696 , objętej księgą wieczystą   NS2L/00051843/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.

2. Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę -  100 m2

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona w Chabówce, obok drogi krajowej nr 47. 

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Rabka-Zdrój zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 28.03.2001r. Nr XXXV/255/01 działka ewid. nr 696, położona w Chabówce znajduje się w terenach określonych jako: strefa zainwestowania ekstensywnego, strefa komunikacji                 

Część działki ewid. nr 696 przeznaczona pod dzierżawę na cele dojazdu do działki sąsiedniej.

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie:

     - 100,00 zł ( słownie: sto złotych ) + podatek VAT zgodnie z obowiązującą  stawką. Opłata ustalona zgodnie § 2 pkt 4 Zarządzenia nr 177/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2016r. „w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania stawek oraz terminów płatności czynszu za dzierżawę, najem i reklamy umieszczone na terenach                i budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego” ( opublikowanego na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego ).

7. Zasady aktualizacji opłaty: Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2020r.

8. Termin zapłaty: comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.