Wykaz nieruchomości przeznaczonych do do przekazania w drodze darowizny w miejscowości Hałuszowa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do do przekazania w drodze darowizny w miejscowości Hałuszowa

data wystawienia: 5.06.2019
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I
przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny
w trybie art. 13 ust. 2 i 2a oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. ),
sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: - działka ewid. nr 914, objęta księgą wieczystą NS1T/00150225/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do darowizny – 0,0200 ha

3. Opis nieruchomości:  nieruchomość położona w Hałuszowej w granicach Pienińskiego Parku Narodowego.  Na  nieruchomości zlokalizowany jest fragment niebieskiego szlaku turystycznego biegnącego od Hali Majerz na szczyt Trzech Koron.

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania: Dla obszaru, na którym leży przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu  zagospodarowania przestrzennego.

5. Forma przekazania: darowizna w formie umowy notarialnej.

6. Darowizna działki ewid. nr 914, położonej w Hałuszowej - nie podlega opodatkowaniu podatkiem  VAT.

7. Dokonanie wyżej opisanej darowizny następuje z przeznaczeniem na cele statutowe Pienińskiego Parku Narodowego związane z utworzeniem parku narodowego oraz ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.

8. W przypadku niewykorzystania przedmiotu darowizny na ww. cele, w szczególności jej zbycia przez obdarowanego – darowizna podlega odwołaniu.