PZD: Zaproszenie do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym - sprzedaż samochodu SEICENTO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym - sprzedaż samochodu SEICENTO

data wystawienia: 11.07.2013
status: zamknięte
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

 1. Sprzedawca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel./fax 26 628 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

Sprzeda w drodze przetargu pisemnego następujący środek trwały:

Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

Uwagi

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1.

Samochód osobowy FIAT SEICENTO 1.1

2004

Przebieg: 169 376 km,

Kolor: CZERWONY,

poj. silnika. 1108 cm3,

rodzaj paliwa: etylina,

liczba miejsc: 5,

Nr rej. KNT 36MH

1 500,00

150,00

Stan techniczny / opis:

Silnik z układem napędowym

Jednostka napędowa w całym zakresie obrotów pracuje prawidłowo. Osprzęt silnika kompletny. Zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji. Brak widocznych wad i uszkodzeń.

Podwozie

Kompletne. Zużycie części eksploatacyjnych typowe dla zużycia wynikającego z czasu eksploatacji. Widocznych wad i uszkodzeń nie stwierdzono.

Nadwozie

Powłoka lakierowa w średnim stanie. Na nadwoziu stwierdzono drobne uszkodzenia. Poszycie dachu posiada zabezpieczone otwory po zamontowaniu dodatkowej sygnalizacji świetlnej. Błotniki przednie prawy i lewy zagięte, drzwi prawe wgięte i zarysowane, błotniki tylne prawy i lewy zagięte w części dolnej, szyba czołowa zarysowana, wzmocnienie przednie zagięte. Pojazd przechodził wcześniejsze naprawy blacharsko lakiernicze.

 1. W/w środek trwały można oglądać w siedzibie PZD ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
 2. Oferta umieszczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „SPRZEDAŻ SAMOCHODU SEICENTO” winna zawierać:

· Formularz oferty,

· Potwierdzenie wniesienia wadium.

 1. Termin składania ofert: 30.07.2013 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ul. Szpitalna 14. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu składania ofert. Formularz oferty można pobrać w siedzibie PZD, w dziale zamówień publicznych /pok. 6/ w godz. 800 do 1400, lub pobrać ze strony www.pzd.nowotarski.pl. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 915 w siedzibie Sprzedawcy w sala konferencyjna (parter).
 2. Wadium w wysokości podanej powyżej należy do dnia 29.07.2013 r. wpłacić na konto : Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ 06 1540 1115 2043 6050 7413 0002. Wadium wniesione na konto uznaje się za wniesione w terminie jeżeli uznanie go na rachunku bankowym Sprzedawcy nastąpiło do dnia 29.07.2013 r.
 3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 5. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
 6. Cenę ofertową wybrany Oferent zobowiązany jest wpłacić w terminie do 7 dni o daty zawarcia umowy.
 7. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Odbiór przedmiotu sprzedaży stanowi koszt własny Nabywcy.
 8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 9. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez obowiązku podania przyczyny.
 11. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować na adres Sprzedającego lub telefonicznie 18 26 628 88. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Agnieszka Słowakiewicz.