Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu

data wystawienia: 18.06.2013
status: zamknięte

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 383/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w strefie pośredniej miasta, w pobliżu osiedli budynków mieszkalnych – Kokoszków i Willowa. Lokalizacja bardzo korzystna, z widokami na Tatry i panoramę miasta. Dostępność komunikacyjna przeciętna, dojazd do działek odbywa się poprzez działkę ewid. nr 6717/8 wydzieloną pod drogę wewnętrzną, połączoną bezpośrednio z ulicą Willowa. Działki są nieuzbrojone. W południowej części działki 6717/8 (droga wewnętrzna) zlokalizowany jest zestaw pomiarowy ZZP z możliwością rozprowadzenia energii elektrycznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej – w tym drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i odprowadzeniem wód opadowych. Jednocześnie przedmiotowe nieruchomości objęte są projektem planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 25”.

Ceny wywoławcze i terminy przetargów

Lp.

Nr działki

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza działki wraz z udziałem 1/17 części w działce ewid. nr 6717/8

Termin przetargu

1

6717/11

844

130.000,00 zł

24.07.2013

godz. 10.00

2

6717/12

844

130.000,00 zł

godz. 10.30

3

6717/13

843

130.000,00 zł

godz. 11.00

4

6717/14

844

130.000,00 zł

godz. 11.30

5

6717/15

1044

160.000,00 zł

godz. 12.00

6

6717/16

1043

160.000,00 zł

25.07.2013

godz. 10.00

7

6717/17

1043

160.000,00 zł

godz. 10.30

8

6717/18

1044

160.000,00 zł

godz. 11.00

9

6717/19

1043

130.000,00 zł

godz. 11.30

10

6717/20

906

110.000,00 zł

godz. 12.00

11

6717/21

911

140.000,00 zł

26.07.2013

godz. 10.00

12

6717/22

911

140.000,00 zł

godz. 10.30

13

6717/23

911

140.000,00 zł

godz. 11.00

14

6717/25

844

130.000,00 zł

godz. 11.30

Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35, I piętro pok. 101.

Przedmiotowe działki objęte są księgą wieczystą NS1T/00118929/2, działka ewid. nr 6717/8 o pow. 0,6124 ha stanowiąca drogę wewnętrzną objęta jest księgą wieczystą NS1T/00144446/3.

Sprzedaż wszystkich ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w stawce obowiązującej w dniu wpłaty ceny sprzedaży.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargach:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł

( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Organizator przetargu nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Osoby, które nie wygrają przetargu, w ramach wpłaconego wadium mogą przystąpić do organizowanych przetargów na pozostałe działki. Chęć przystąpienia do więcej niż jednego przetargu należy zdeklarować przy wpłacie wadium podając numery działek. W ramach wpłaconego jednego wadium możliwe jest nabycie tylko jednej działki. Osoby zamierzające nabyć więcej niż jedną działkę winny wpłacić odpowiednią wielokrotność wadium.

Wadium lub wadia należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 49154011152043605072820019 BankOchrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9 z podaniem nr działki lub działek, w przetargu na sprzedaż których deklaruje się uczestnictwo.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
  • małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  • osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 19 lipca 2013 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia przetargu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wpłaty, najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Harcerskiej 1 – pokój nr 108 lub pod nr tel. (018) 26-10-781 lub na www.nowotarski.pl

Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 13 – 15 czerwca 2012 r.

Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 19 – 21 września 2012 r.

Trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 7 – 9 listopada 2012 r.

Czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 13 – 15 marca 2013 r.

Piąte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 15 – 17 maja 2013 r.