Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego dot. piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 23.04.2018
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) w wykonaniu Uchwały Nr 383/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 117/XVII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 marca 2016 r., Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu ozn. jako działka ewid. nr 6717/25 o pow. 0,0844 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta, w pobliżu osiedli budynków mieszkalnych – Kokoszków i Willowa. Lokalizacja bardzo korzystna, z widokami na Tatry i panoramę miasta. Dojazd do działki odbywa się poprzez działkę ewid. nr 6717/8 stanowiącą własność Gminy Miasto Nowy Targ określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga publiczna kategorii gminnej. W celu gwarancji dojazdu do ww. działki, działka ewid. nr 6717/8 na podstawie umowy z dnia 9 maja 2017 r. została użyczona na rzecz Powiatu Nowotarskiego na czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż do dnia wejścia w życie Uchwały Rady Miasta Nowy Targ o zaliczeniu działki do kategorii dróg publicznych miejskich. Gmina Miasto Nowy Targ w wymienionej umowie zobowiązała się do zawarcia umowy użyczenia z każdym      z nabywców przedmiotowej działki. Działka jest nieuzbrojona, natomiast wyrażona została zgoda na jej dysponowanie w związku z zamiarem przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdłuż jej zachodniej granicy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN.9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza działki ewid. nr 6717/25 wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego, II piętro, pok. 3.07.

Działka ewid. nr 6717/25 objęta jest księgą wieczystą NS1T/00118929/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce obowiązującej w dniu wpłaty ceny sprzedaży.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Organizator przetargu nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego      w Nowym Targu, NRB 70 1540 1115 2043 6050 7295 0009 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Waksmundzka 30 z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki 6717/25”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek  Starostwa Powiatowego   w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel   nieruchomości   może   odwołać   przetarg   z   ważnej   przyczyny,   informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie pisemne o jej istnieniu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu tożsamości,

- cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 8 czerwca    2018 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.29, pod nr tel. (018)26-10-781.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2017 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 13 września 2017 r.

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 8 listopada 2017 r.

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14 marca 2018 r.