Ogłoszenie o wydaniu decyzji dot. wspólnoty gruntowej wsi Ostrowsko | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wydaniu decyzji dot. wspólnoty gruntowej wsi Ostrowsko

data wystawienia: 24.10.2017
status: zamknięte

D E C Y Z J A NR 3

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 8a ust. 5 i art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ), art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1276 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. )                                   

ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ostrowsko i wielkość przysługujących im udziałów na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stanowiący integralny załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 07 sierpnia 2012 r. do Starosty Nowotarskiego wpłynął wniosek Wspólnoty Gruntowej Wsi Ostrowsko o uznanie, że nieruchomości oznaczone jako działki ewid. nr 4566, 4563, 4562, 4567, 4424/1, 4428/1, 4455, 4456, 4572, 4578, 4393/1, 2010/11, 4564/1, 2009/8, 4571, 4565 i 4606/3 o łącznej pow. łącznej 40,1706 ha poł. w Ostrowsku, stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Ostrowsko.           

Ostateczną decyzją nr 1 z dnia 29 stycznia 2015 r. znak: GN.680.38.2.2012.KrK Starosta Nowotarski ustalił, że ww. nieruchomości poł. w obrębie wsi Ostrowsko w jedn. ewid. Gmina Nowy Targ stanowią wspólnotę gruntową.

Pismem z dnia 17 marca 2016 r. Wspólnota Gruntowa Wsi Ostrowsko przedłożyła projekt wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ostrowsko wraz z wielkością przysługujących im udziałów, zatwierdzony przez Wójta Gminy Nowy Targ.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1276 ) postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r. Po dniu 31 marca 2016 r. postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że nie składa się wniosku, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Wójt Gminy Nowy Targ pismem z dnia 31 maja 2017 r. znak: RGN.6873.21.2017 przekazał aktualizację ww. projektu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Ostrowsko. W celu poprawności ustalenia aktualizacji projektu w szczególności w zakresie wykazu osób fizycznych oraz poświadczenia faktu ich zamieszkiwania na terenie danej miejscowości powołano komisję w skład której weszli przedstawiciele Gminy Nowy Targ oraz przedstawiciele mieszkańców miejscowości Ostrowsko. Jak wynika z protokołu posiedzenia komisji dokonującej aktualizacji listy osób uprawnionych do udziału w ww. wspólnocie uprawnionymi są osoby, które zamieszkują miejscowość Ostrowsko i korzystały ze wspólnoty gruntowej oraz nabyły prawo do udziału we wspólnocie gruntowej na podstawie art. 6 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych lub osoby, które:

- nabyły od uprawnionego do posiadania udziału we wspólnocie gruntowej wszystkie grunty gospodarstwa rolnego

- nabyły od uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej część gruntów gospodarstwa rolnego,

- są spadkobiercami uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i posiadają gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem było związane prawo udziału we wspólnocie gruntowej,

-  są posiadaczami części ( powstałej w wyniku działu spadku lub wyjścia ze współwłasności ) gospodarstwa rolnego, z którego posiadaniem było związane prawo udziału we wspólnocie gruntowej.

Ponadto komisja, ze względu na charakter wspólnoty: lasy, grunty leśne oraz nieużytki przeznaczone do zalesienia, ustaliła podział pomiędzy uprawnionych w równych częściach zgodnie ze stanem faktycznym dotychczasowego użytkowania.

Uprzednio pismem z dnia 01.12.2016 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z zapytaniem do Zespołu Prawnego tut. Starostwa, czy w zaistniałej sytuacji przedłożony wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wraz z wielkością przysługujących im udziałów oraz wykazem obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych, może być w prowadzonym postępowaniu zatwierdzony decyzją Starosty Nowotarskiego ( druga decyzja stanowiąca integralną część z decyzją nr 1 z dnia 29.01.2015 r. ). Ponadto wystąpił o wyjaśnienie czy możliwe są aktualizacje przedmiotowego wykazu ( np. na skutek śmierci, obrotu itp. ).

Opinią prawną  Biura Prawnego tut. Starostwa z dnia 28 grudnia 2016 r. wyrażono pogląd, iż zgodnie z literalnym brzmieniem art. 8a ustawy zmieniającej z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1276 ) możliwe jest wydanie przedmiotowej decyzji.  

Zawiadomieniem z dnia 15 września 2017 r. znak: GN.680.38.2.2012.ŁT poinformowano wnioskodawców o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z dokumentami zgromadzonymi w sprawie. Strony nie wniosły uwag, zastrzeżeń
do zebranego materiału dowodowego w toku przeprowadzonego postępowania.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ i w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu.

Pouczenie:    

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm. ) od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Pobrano opłatę skarbową na podstawie art. 5 ust.1 i art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) w kwocie: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych)  za wydanie niniejszej decyzji.

Data opłaty: 20.09.2017 r. – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, pokwitowanie wpłaty KP nr 22/143/2017.     

Otrzymują:

1. Prezes Wspólnoty Gruntowej wsi Ostrowsko

    działający z upoważnienia członków

    wspólnoty gruntowej wsi Ostrowsko

2. Wójt Gminy Nowy Targ

    ul. Bulwarowa 9

    34 – 400 Nowy Targ  (2 egz.)

    celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu

    na okres 14 dni i po upływie tego terminu

    zwrot 1 egz. z adnotacją o okresie wywieszenia

3. Sołtys wsi Ostrowsko

    celem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

    w miejscowości  na okres 14 dni  i po upływie tego

    terminu zwrot z adnotacją o sposobie ogłoszenia

    bądź okresie wywieszenia

4. a/a 3x

Do wiadomości:

  1. Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii w/m

     / decyzja ostateczna - celem ujawnienia w ewidencji gruntów /