Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | Urząd

Strona główna

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

data wystawienia: 22.05.2019
status: zamknięte

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków ”

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków ”
 

§ 1

Ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na członków Komisji Konkursowej.

§ 2

Wymagania dotyczące kandydatów:

1. Kandydat nie może być w żaden sposób powiązany z podmiotami biorącymi udział w konkursie.

2. Kandydat musi posiadać doświadczenie związane z zadaniem publicznym, którego dotyczy konkurs, co będzie przedmiotem weryfikacji podczas rozważania kandydatury.

§ 3

Wyboru osób spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

§ 4

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje jej członkom zwrot kosztów podróży.

§ 5

Kandydata można zgłosić wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostepnego na stronie internetowej https://www.nowotarski.pl/bip/ogłoszenia/.w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

§ 6

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Nowotarskiego, ul. B. Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "Kandydatura do Komisji Konkursowej – placówka opiekuńczo-wychowawczatypu socjalizacyjnego".

Pliki do pobrania: