Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa–Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa–Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40”

data wystawienia: 8.11.2017
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

STAROSTA NOWOTARSKI zawiadamia, że w dniu 08.11.2017 r. została wydana decyzja dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14,   34-400 Nowy Targ Pana Roberta Waniczek działającego przez pełnomocnika Panią Justynę Polaczek, nr Z-17/17, znak: BA.6740.4.16.2017.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40”, projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Ochotnica Dolna, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

17375/5 (17375/2), 17375/3 (17375/1), 17355/1 (17355), 17226/1 (17226), 16986/1 (16986), 16984/1 (16984), 16980/1 (16980), 16979/1 (16979), 16253/10 (16253/3), 15928/1 (15928), 15920/18 (15920/2), 15902/5 (15902/3), 15895/13 (15895), 2303/7 (2303/2), 2303/6 (2303/2), 2299/8 (2299/6), 2297/7 (2297/2), 2295/3 (2295/2), 2292/14 (2292/6), 2292/12 (2292/1), 2290/17 (2290/4), 2290/9 (2290/3), 2286/15 (2286/10), 2286/12 (2286/8), 2256/3 (2256/2), 2255/6 (2255/3), 2255/4 (2255/2), 1661/9 (1661/5), 1660/4 (1660/2), 1659/10 (1659/6), 1659/7 (1659/4), 1657/16 (1657/5), 1657/13 (1657/4), 1657/10 (1657/3), 1657/7 (1657/2), 1651/11 (1651/6), 1651/9 (1651/4), 1651/7 (1651/3), 1648/8 (1648/2), 1648/6 (1648/1), 1646/3 (1646/2), 1636/5 (1636/4), 1632/11 (1632/5), 1628/10 (1628/8), 1271/16 (1271/3), 1271/13 (1271/1) – jednostka ewidencyjna: 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb: 0001 Ochotnica Dolna,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

16987, 15920/1, 2305/7, 2305/5, 2304/2, 2300/2, 2299/7, 2297/6, 2296, 2288/2, 2287/2, 1661/6, 1652/3, 1651/5, 1650, 1649, 1636/3, 1636/2, 1632/2, 1276/2, 1274/2 - jednostka ewidencyjna: 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb: 0001 Ochotnica Dolna,

działka stanowiąca własność inwestora (przeznaczona pod inwestycję w całości):

1652/5 - jednostka ewidencyjna: 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb: 0001 Ochotnica Dolna,

b) na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (teren niezbędny do realizacji inwestycji) – teren wód płynących;

16227/238 - jednostka ewidencyjna: 121110_2 Ochotnica Dolna, obręb: 0001 Ochotnica Dolna.

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycją stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi terenu planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości podlegających podziałowi z przeznaczeniem pod przedmiotową inwestycję drogową są zobowiązani do wydania ww. nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji w terminie 121 dni od daty, kiedy niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a. Kpa, który stanowi, że „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji.