Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji na realizację inwestycji oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji na realizację inwestycji oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica

data wystawienia: 2.08.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Jerzego Bajer, ul. Dożynkowa 8c, 31-234 Kraków, złożony
w dniu23.06.2017r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.12.2017.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica

na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica

od km 0+204,8 – do km 1+774,4

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Krościenko nad Dunajcem – Gmina Krościenko nad Dunajcem oraz w miejscowości Szczawnica – Miasto i Gmina Szczawnica; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

jednostka ewidencyjna 121106_2 Krościenko n/D., obręb ewidencyjny 0003 Krościenko n/D.:

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

5449/4 (5449/3), 5468/4 (5468/3), 5492/5 (5492/2), 5493/4 (5493/2), 5513/4 (5513/2), 5514/3 (5514/2), 5542/3 (5542/2), 5543/3 (5543/2), 5654/4 (5654/2), 5654/6 (5654/3), 5655/3 (5655/2), 5656/3 (5656/2), 5657/3 (5657/2), 5658/3 (5658/1), 5658/5 (5658/2), 5659/8 (5659/3), 5659/10 (5659/4), 5659/6 (5659/5), 5661/1 (5661), 5662/3 (5662/1), 5662/5 (5662/2), 5676/3 (5676/2), 5953/10 (5953/1), 5953/12 (5953/2), 5965/3 (5965/1), 5968/3 (5968/2), 5969/6 (5969/11), 5969/8 (5969/5), 5972/6 (5972/11), 5972/8 (5972/5), 6018/6 (6018/5), 6022/3 (6022/2), 6057/6 (6057/4), 6058/6 (6058/4), 6081/11 (6081/7), 6081/13 (6081/9), 6101/6 (6101/4), 6102/7 (6102/6), 6129/7 (6129/6), 6130/6 (6130/4), 6133/7 (6133/3), 6133/9 (6133/5), 6194/24 (6194/12), 6225/3 (6225/2), 6226/3 (6226/2), 6229/7 (6229/4), 6231/3 (6231/2), 6232/3 (6232/2), 6235/3 (6235/2), 6236/3 (6236/2), 6239/4 (6239/2), 6240/4 (6240/2), 6329/9 (6329/4), 6329/11 (6329/6), 6331/1 (6331), 6348/3 (6348/2), 6350/5 (6350/2), 6350/7 (6350/4), 6351/3 (6351/1), 6376/3 (6376/1), 6417/26 (6417/5), 6417/28 (6417/6), 6417/30 (6417/7), 6417/33 (6417/8), 6417/34 (6417/8), 6417/36 (6417/9), 6417/39 (6417/11), 6417/41 (6417/12), 6417/42 (6417/12), 6417/44 (6417/14), 6417/54 (6417/51), 6417/55 (6417/51), 6417/58 (6417/23), 6452/51 (6452/36), 6452/53 (6452/38), 6452/55 (6452/39), 6452/57 (6452/43), 6452/59 (6452/44), 6452/61 (6452/47), 6452/62 (6452/47), 6457/32 (6457/19), 6457/34 (6457/21), 6457/36 (6457/31), 6458/8 (6458/5), 10405/28 (10405/1), 10405/30 (10405/12), 10405/32 (10405/13), 10405/34 (10405/14), 10405/36 (10405/15), 10405/38 (10405/25), 10484/144 (10484/93), 10484/145 (10484/93), 10484/146 (10484/93), 10484/147 (10484/93), 10484/148 (10484/93), 10487/21 (10487/16), 10489/12 (10489/6), 10489/13 (10489/6), 10489/14 (10489/6), 10489/18 (10489/9), 10489/20 (10489/10), 10489/22 (10489/11), 10835/1 (10835), 10838/1 (10838), 10841/1 (10841), 10843/1 (10843), 11126/1 (11126), 10487/32 (10487/18)

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

· nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogęw całości:

5445/2, 5444/2, 5446/2, 5447/2, 5448/2, 5449/2, 5468/2, 5468/1, 5492/1, 5493/1, 5513/1, 5514/1, 5542/1, 5543/1, 5654/1, 10405/18, 5655/1, 5656/1, 5657/1, 10484/27, 10405/17, 10405/16, 5676/1, 5677/1, 5927/1, 5928/2, 5935/2, 5936/2, 5943/2, 5944/2, 5948/5, 10887, 10885, 5948/7, 5949/6, 5949/4, 5949/3, 5952/6, 5952/4, 5953/7, 10405/2, 10836, 5953/9, 5953/8, 10844, 10487/15, 5969/4, 6417/25, 5972/4, 6018/4, 6022/1, 11125, 6057/5, 6058/5, 6081/10, 6081/8, 6101/5, 6102/5, 6129/5, 6130/5, 6133/6, 6133/4, 6164/5, 6165/4, 6193/1, 6194/13, 6194/11, 6225/1, 6226/1, 6417/20, 6229/3, 6231/1, 6232/1, 6235/1, 6236/1, 6239/1, 6239/3, 6240/1, 6329/3, 6329/5, 6330, 6417/22, 6348/1, 6349, 6350/3, 10489/5, 6457/20, 6452/46, 6452/45, 6452/42, 6417/18, 6452/40, 6417/17, 6452/37, 6417/4,

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

10487/9, 6417/24, 5968/1, 5928/1, 5935/1, 5936/1, 5943/1, 5944/1, 5948/4, 5952/5, 5953/6, 10489/16 (10489/6);

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano pogrubiony numer działki oznaczonej użytkiem Wp, która zostanie wydzielona – bez zmiany powierzchni i klasyfikacji – w wyniku podziału nieruchomości i nie będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem, w skład której wchodzą tereny opisane różnymi symbolami użytków);

jednostka ewidencyjna 121102_4 Szczawnica Miasto, obręb ewidencyjny 0001 Szczawnica:

· nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

2854;

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).