Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna-Dursztyn w miejscowości Krempachy w km 5+053,80 do km 5+312,30" | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna-Dursztyn w miejscowości Krempachy w km 5+053,80 do km 5+312,30"

data wystawienia: 21.02.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami – dalej Specustawa).

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 02.02.2017 r.została wydana decyzja nr Z-4/17, znak: BA.6740.4.12.2016.AZdla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Mikulaścik, zam. ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna-Dursztyn w miejscowości Krempachy w km 5+053,80 do km 5+312,30 (rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań, przebudowa zjazdów indywidualnych, przebudowa ogrodzeń, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowa kanalizacji deszczowej, budowa przepustów drogowych, przebudowa rowów przydrożnych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, przebudowa sieci teletechnicznej, prace rozbiórkowe).

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Krempachy, Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

· w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

4995/2, jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121109_2], obręb: Krempachy [0009];

· w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

19/7 (19/1), 19/10 (19/4), 19/11 (19/5), 19/13 (19/6), 21/1 (21), 22/3 (22/1), 4921/3 (4921/1), 4922/2 (4922), 4923/4 (4923/1), 4923/6 (4923/2), 4993/4 (4993/2), 4995/4 (4995/3), 4998/2 (4998/1), 4999/2 (4999/1), 8949/4 (8949/1), 8955/1 (8955), 8956/9 (8956/4), 8982/2 (8982), jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121109_2], obręb: Krempachy [0009]; (nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem;nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

zgodnie z projektem budowlanym pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna – Dursztyn od km 5+053,80 do km 5+312,30.

Decyzją nr Z-4/17 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.27, II piętro, w godzinach urzędowania).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).