Obwieszczenie ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa fragmentu drogi gminnej KDD.1 w związku z budową skrzyżowania drogi gminnej KDL.1 z drogą krajową nr49 ul.Jana Pawła II w Nowym Targu w km 3+555,80 | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa fragmentu drogi gminnej KDD.1 w związku z budową skrzyżowania drogi gminnej KDL.1 z drogą krajową nr49 ul.Jana Pawła II w Nowym Targu w km 3+555,80

data wystawienia: 22.03.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 18.03.2019r. została wydana decyzja nr Z-6/19, znak: BA.6740.4.24.2018.BB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Budowa fragmentu drogi gminnej KDD.1 (od km 0+009,70 do km 0+163,50) w związku z budową skrzyżowania drogi gminnej KDL.1  z drogą krajową nr 49 – ul. Jana Pawła II w Nowym Targu w km 3+555,80

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

17770/7 (17770/3), 17771/6 (17771/4), 17772/6 (17772/4), 17773/4 (17773/2), 17774/6 (17774/4), 17775/6 (17775/4);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

17769/1, 17770/4;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa):

17771/7 (17771/4), 17772/7 (17772/4), 17773/5 (17773/2);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-6/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).