Obwieszczenie ws. wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre

data wystawienia: 22.03.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 14.03.2019r. została wydana decyzja BA.6740.4.18.2018.ID o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche (budowa chodnika) w miejscowości Stare Bystre – km 3+925,85 – km 4+915,94.

W związku z wycofaniem przez Inwestora wniosku o realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, ww. postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).