Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60 | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60

data wystawienia: 10.06.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 31.05.2019r. została wydana decyzja nr Z-9/19, znak: BA.6740.4.4.2019.BB dla Wójta Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Chyżne – Gmina Jabłonka powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Jabłonka [121105_2]; obręb ewidencyjny: Chyżne [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

 

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr

działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, przeznaczonych pod drogę

Nr działek przed podziałem

1

7943/3

7943/1

42

2300/8

2300/3

84

2403/9

2403/3

2

3499/3

3499/1

43

2309/4

2309/1

85

2408/4

2408/2

3

3496/5

3496/3

44

2309/7

2309/2

86

2411/4

2411/2

4

3497/4

3497/1

45

2312/2

2312

87

2415/4

2415/1

5

3490/4

3490/2

46

2319/5

2319/2

88

2415/7

2415/2

6

3488/9, 3488/7

3488/3

47

2319/8

2319/3

89

2420/6

2420/4

7

3488/11

3488/1

48

2322/4

2322/2

90

2420/7

2420/3

8

3481/2

3481

49

2329/4

2329/1

91

2420/10

2420/2

9

3478/4

3478/1

50

2329/7

2329/2

92

2429/2

2429

10

3478/7

3478/2

51

2332/5

2332/3

93

2424/6

2424/3

11

3471/2

3471

52

2338/14

2338/1

94

2424/9

2424/4

12

2256/8

2256/4

53

2338/11

2338/2

95

2424/12

2424/1

13

2256/11

2256/3

54

2341/4

2341/1

96

2432/8

2432/4

14

2256/14

2256/2

55

2341/7

2341/2

97

2437/4

2437/1

15

2256/17

2256/1

56

2347/2

2347

98

2437/7

2437/2

16

2265/2

2265

57

2350/5

2350/1

99

2440/4

2440/1

17

2268/5

2268/1

58

2350/8

2350/3

100

2440/7

2440/2

18

2268/8

2268/3

59

2352/7

2352/2

101

2445/5

2445/1

19

2270/2

2270

60

2355/11

2355/2

102

2445/8

2445/2

20

2275/6

2275/1

61

2356/8

2356/4

103

2445/11

2445/3

21

2275/9

2275/2

62

2357/14

2357/8

104

2450/4

2450/1

22

2275/12

2275/3

63

2358/2

2358

105

2450/7

2450/2

23

2275/15

2275/4

64

2359/4

2359/1

106

2455/4

2455/1

24

2278/5

2278/1

65

2359/7

2359/2

107

2455/7

2455/2

25

2278/8

2278/2

66

2362/7

2362/2

108

2460/4

2460/1

26

2283/15

2283/4

67

2363/11

2363/2

109

2460/7

2460/2

27

2283/18

2283/11

68

2366/9

2366/2

110

2459/4

2459/2

28

2283/20

2283/7

69

2367/8

2367/3

111

2461/9

2461/4

29

2283/23

2283/8

70

2370/7

2370/3

112

2461/8

2461/3

30

2287/2

2287

71

2372/10

2372/4

113

2461/13

2461/6

31

2291/1

2291

72

2372/13

2372/8

114

2461/12

2461/5

32

2290/2

2290

73

2375/9

2375/3

115

2464/2

2464

33

2294/12

2294/5

74

2378/4

2378/2

116

2465/4

2465/1

34

2294/15

2294/6

75

2381/4

2381/1

117

2468/4

2468/1

35

2294/18

2294/9

76

2384/4

2384/2

118

2469/4

2469/1

36

2294/21

2294/10

77

2387/5

2387/1

119

8134/2

8134

37

2294/24

2294/3

78

2390/2

2390

120

2473/4

2473/1

38

2294/27

2294/7

79

2393/8

2393/3

121

2473/7

2473/2

39

2294/30

2294/8

80

2393/11

2393/4

122

2476/1

2476

40

2300/9

2300/5

81

2396/4

2396/2

123

2477/6

2477/1

41

2300/11

2300/4

82

2400/4

2400/1

124

2477/8

2477/2

 

 

 

83

2403/6

2403/2

125

7946/2

7946

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów:

 

                                                                                                                                            

Nr działek po podziale, objętych obowiązkiem przebudowy zjazdu

Nr działek przed podziałem

Lp.

Nr działek po podziale, objętych obowiązkiem przebudowy zjazdu

Nr działek przed podziałem

1

3490/3

3490/2

10

2294/23

2294/23

2

3478/6

3478/2

11

2294/26

2294/7

3

2256/16

2256/1

12

2372/12

2372/8

4

2278/4

2278/1

13

2460/6

2460/2

5

2275/14

2275/4

14

2459/3

2459/2

6

2283/19

2283/7

15

2294/22

2294/10

7

2283/22

2283/8

16

2294/25

2294/3

8

2287/1

2287

17

2294/28

2294/7

9

2290/1

2290

18

2294/31

2294/8

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-9/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Jabłonka – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).