Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi - ul. Parkowa w Nowym Targu | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi - ul. Parkowa w Nowym Targu

data wystawienia: 7.06.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Rafała Ślusarskiego, adres do korespondencji: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”, ul. Hauke Bosaka 1/209, 25-217 Kielce, złożony w dniu 16.04.2018r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.7.2019.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi – ul. Parkowa w Nowym Targu

która obejmuje:

 • budowę ulicy Parkowej długości około 350 mb ( droga gminna klasy D) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 47 do skrzyżowania z ulicą Krótką,
 • przebudowę ww. skrzyżowań,
 • budowę obustronnych chodników;
 • budowę odwodnienia projektowanej drogi;
 • zapewnienie dostępu komunikacyjnego terenów przyległych poprzez budowę zjazdów;
 • przebudowę kolidujących odcinków infrastruktury technicznej;
 • rozbudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego;
 • rozbiórkę kolidujących obiektów.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

 • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

10991/3 (10991/5), 10990/1 (10990/3), 10989/1 (10989/3), 10988 (10988/1), 10987 (10987/1), 10986 (10986/1), 10985 (10985/1), 10984 (10984/1), 10983 (10983/1), 10982 (10982/1), 10963 (10963/1), 10962 (10962/1), 10960 (10960/1), 11042 (11042/1), 10922 (10922/1), 10924 (10924/1), 10926 (10926/1), 10931 (10931/1), 10932 (10932/1), 10937 (10937/1), 10938 (10938/1), 10943 (10943/1), 10944 (10944/1), 10945 (10945/1), 10946 (10946/1), 10947 (10947/1), 10950 (10950/1), 10951 (10951/1), 10952 (10952/1), 10956 (10956/1),

(przed nawiasem podano numer działek istniejących, w nawiasie podano numery działek powstających w wyniku podziału i przeznaczonych pod drogę).

 • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

10980/5, 10979/5, 10978/5, 10977/5, 10974/4, 10974/6, 10973/3, 10972/4, 10961, 10958, 10925/1, 10939/1, 10940/1, 10957;

 • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (DK 47):

10847/2, 10991/2, 10991/4, 10990/2, 10989/2, 10847/3;

 • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna):

10925/2;

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).