Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667 K Rabka Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w miejscowości Ponice (odc. I) w km 3+225,63 – km 4+514,15 | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667 K Rabka Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w miejscowości Ponice (odc. I) w km 3+225,63 – km 4+514,15

data wystawienia: 28.05.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 28.05.2019 r. została wydana decyzja nr Z-8/19, znak: BA.6740.4.13.2018.AZ dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, adres koresp. ul. Wrocławska 37A/510, 30-011 Kraków, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w miejscowości Ponice (odc. I) w km 3+225,63 – km 4+514,15

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój [121112_5], obręb Ponice [0002], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • nieruchomości w liniach rozgraniczających teren inwestycji, wchodzące pod drogę w całości:

4489, 4490, 3157/4;

  • nieruchomości w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

324/3 (324/2); 325/1 (325); 326/1 (326); 433/1 (433); 434/1 (434); 435/1 (435); 438/1 (438); 445/1 (445); 446/1 (446); 447/5 (447/2); 447/3 (447/1); 452/1 (452); 453/7 (453/3); 453/9 (453/5); 454/3 (454/1); 455/3 (455/1); 456/1 (456); 738/3 (738/1); 740/3 (740/1); 741/3 (741/1); 742/3 (742/1); 743/3 (743/1); 744/3 (744/1); 745/3 (745/1); 746/3 (746/1); 747/1 (747); 748/3 (748/1); 749/3 (749/1); 750/3 (750/1); 751/3 (751/1); 3157/30 (3157/8); 3157/32 (3157/10); 1101/1 (1101); 1102/1 (1102); 1103/1 (1103); 1104/1 (1104); 1105/3 (1105/1); 1105/5 (1105/2); 1108/1 (1108); 1119/1 (1119); 1120/7 (1120/3); 1120/5 (1120/1); 1121/7 (1121/4); 1121/5 (1121/1); 1122/1 (1122); 1096/7 (1096/6); 1098/1 (1098); 960/1 (960); 1093/1 (1093); 1092/3 (1092/2); 1091/1 (1091); 1089/3 (1089/1); 1089/5 (1089/2); 774/3 (774/2); 462/1 (462); 461/1 (461); 460/1 (460); 450/3 (450/1); 450/5 (450/2); 448/7 (448/2); 448/5 (448/1); 369/1 (369); 443/1 (443); 430/3 (430/1); 327/3 (327/2); 328/1 (328); 329/3 (329/2);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów:

439; 440; 442; 449; 451; 458; 526; 718/3; 718/4; 723; 735/1; 752/6; 766; 767; 768; 774/1; 788; 1088; 443/2 (443); 447/6 (447/2); 448/6 (448/1); 450/6 (450/2); 460/2 (460); 462/2 (462); 743/4 (743/1); 748/4 (748/1); 3157/31 (3157/8); 1089/6 (1089/2); 960/2 (960); 1101/2 (1101); 3157/33 (3157/10); 1105/4 (1105/1); 1119/2 (1119);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów);

  • nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (przebudowa sieci teletechnicznej):

446/2 (446);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej);

  • nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (rozbiórka sieci teletechnicznej):

445/2 (445); 446/2 (446);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek rozbiórki sieci teletechnicznej);

  • nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

440; 442; 724; 752/5; 752/6; 324/4 (324/2); 326/2 (326); 445/2 (445); 452/2 (452); 740/4 (740/1); 745/4 (745/1); 746/4 (746/1); 750/4 (750/1); 751/4 (751/1); 960/2 (960); 1098/2 (1098); 3157/33 (3157/10);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek budowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych);

  • nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, niezbędne do realizacji inwestycji - teren wód płynących: 

739; 3157/1; 3157/2; 745/2,

zgodnie z – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice (budowa chodnika) w miejscowości Ponice (odc. I).

Decyzją nr Z-8/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości.

Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.27,  II piętro, w godzinach urzędowania).

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, Stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

Plik do pobrania: