Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna

data wystawienia: 15.09.2017
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1257) art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r . Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia wszystkich właścicieli działek wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Obwieszczenia, położonych w miejscowościach Nowy Targ, Waksmund, Łopuszna, Ostrowsko, Harklowa, Gronków oraz Nowa Biała, że zebrano dowody i materiały do wydania decyzji w sprawie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego – reprezentowanego przez Pełnomocnika - o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969. Informuję, iż w toku postępowania wystąpiono o opinię do Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz do Wójta Gminy Nowy Targ, którzy zaopiniowali pozytywnie Projekt rozstrzygnięcia dotyczący zatwierdzenia przedmiotowego Projektu robót geologicznych.

W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi zgromadzonymi w toku postępowania dokumentami i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji - w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, pok. 3.24 (w godz. 900 – 1400) - w terminie do 26 września 2017 r. Po tym terminie wydana zostanie stosowna Decyzja.