Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969

data wystawienia: 27.09.2017
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r . Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia wszystkich właścicieli działek wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Obwieszczenia, położonych w miejscowościach Nowy Targ, Waksmund, Łopuszna, Ostrowsko, Harklowa, Gronków oraz Nowa Biała, że w dniu 27 września 2017 r. wydano decyzję, znak: OŚ.6540.10.2017.BL - w sprawie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego – reprezentowanego przez Pełnomocnika - o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowy obwodnicy
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 969. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią rozstrzygnięcia - w Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
pok. 3.24 (w godz. 900 – 1500).

            Od w/w Decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.