Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" Nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika) na odc. km 7+409,30 – km 7+671,25 w miejscowości Krauszów" | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" Nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika) na odc. km 7+409,30 – km 7+671,25 w miejscowości Krauszów"

data wystawienia: 29.06.2018
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496z późniejszymi zmianami – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 22.06.2018r. została wydana decyzja nr Z-10/18, znak: BA.6740.4.9.2018.BB dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" Nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika) na odc. km 7+409,30 – km 7+671,25 w miejscowości Krauszów

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Krauszów – Gmina Nowy Targ; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

 

jednostka ewidencyjna Nowy Targ [121109_2], obręb ewidencyjny Krauszów [0008]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegające podziałowi:

14/4 (14/2); 57/2 (57); 5536/2 (5536); 83/4 (83/2); 5535/2 (5535); 5534/2 (5534); 27/4 (27/2); 29/2 (29); 70/2 (70); 35/3 (35/1); 5532/2 (5532); 5371/6 (5371/3); 89/2 (89); 3433/2 (3433); 108/2 (108); 5327/17            (5327/2); 5327/15 (5327/3); 42/1 (42); 32/1 (32); 5528/1 (5528); 5526/1 (5526); 17/2 (17/1); 5525/1 (5525); 5524/1 (5524); 5329/4 (5329/2); 5338/1 (5338); 5376/1 (5376); 5327/14 (5327/1),

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

5327/18 (5327/2); 5327/16 (5327/3); 3433/1 (3433)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

 

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" Nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika) na odc. km 7+409,30 – km 7+671,25 w miejscowości Krauszów.

Decyzją nr Z-10/18 z dnia 22.06.2018r. zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).